Τετάρτη, 14 Απριλίου 2010

Η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων για τις κάμερες σε δημόσιους χώρους

Τις θέσεις της για τη λειτουργία των καμερών στους δημόσιους χώρους διατυπώνει στην υπ’ αριθμ. 2/2010 γνωμοδότησή της η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Προηγήθηκε αίτημα του υπουργείου Δικαιοσύνης προς την Αρχή, προκειμένου να διατυπώσει συγκεκριμένες προτάσεις για τη χρήση των καμερών με σκοπό την αναθεώρηση του ισχύοντος νομικού πλαισίου.

Σύμφωνα με τη γνωμοδότηση της Αρχής, «η εγκατάσταση και λειτουργία συστημάτων επιτήρησης με τη λήψη ή καταγραφή ήχου ή εικόνας σε δημόσιους χώρους, εφόσον συνεπάγεται την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, επιτρέπεται μόνο για α) τη διαφύλαξη της εθνικής άμυνας, β) τη διαφύλαξη της κρατικής ασφάλειας, γ) την αποτροπή και την καταστολή σοβαρών αξιόποινων πράξεων κατά προσώπων και περιουσιακών αγαθών, εφόσον με βάση πραγματικά στοιχεία συντρέχουν επαρκείς ενδείξεις τέλεσης αυτών και δ) τη διαχείριση της κυκλοφορίας σε κομβικά και επικίνδυνα σημεία του οδικού δικτύου.

Η εγκατάσταση και λειτουργία των συστημάτων επιτήρησης σε δημόσιους χώρους γίνεται μόνο από δημόσιες αρχές με σεβασμό στην αρχή της αναλογικότητας, αναφέρει η Αρχή.

Παράλληλα, σύμφωνα με τη γνωμοδότηση, δημόσιοι χώροι νοούνται:

α) οι κατά την κείμενη νομοθεσία και τα σχέδια πόλεων προοριζόμενοι για κοινή χρήση, β) οι ελευθέρως προσβάσιμοι σε απροσδιόριστο αριθμό προσώπων ανοικτοί χώροι (περιφραγμένοι ή μη) που τίθενται σε κοινή χρήση με νόμιμο τρόπο και γ) οι σταθμοί διακίνησης επιβατών με μέσα μαζικής μεταφοράς.

Ακόμη, η Αρχή σημειώνει ότι με Προεδρικό Διάταγμα που θα εκδίδεται με πρόταση του υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και του αρμόδιου κατά περίπτωση υπουργού, ύστερα από γνώμη της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ορίζονται οι αρμόδιες δημόσιες αρχές, η διαδικασία και οι προϋποθέσεις για την εγκατάσταση και λειτουργία των συστημάτων επιτήρησης, όπως ιδίως οι κατηγορίες των αξιόποινων πράξεων και τα κριτήρια επικινδυνότητας που δικαιολογούν την εγκατάσταση και λειτουργία των συστημάτων, το είδος των προσωπικών δεδομένων που τυγχάνουν επεξεργασίας, η συλλογή, αποθήκευση, χρήση, διαβίβαση και οι αποδέκτες, ο χρόνος αποθήκευσης, η διαδικασία καταστροφής, τα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια της επεξεργασίας των δεδομένων, οι βασικές λειτουργίες και η περιοδική αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των συστημάτων επιτήρησης, τα δικαιώματα των φυσικών προσώπων στα οποία αφορούν τα δεδομένα, η έννομη προστασία, η γνωστοποίηση της επεξεργασίας και ο έλεγχος από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα».

Σύμφωνα με τη γνωμοδότηση, η χρήση των καμερών θα πρέπει να επιτρέπεται μόνον όταν υπάρχουν πραγματικά στοιχεία βάσει των οποίων προβλέπεται η τέλεση κάποιας αξιόποινης πράξης σε συγκεκριμένο χώρο.

Τέλος, η Αρχή επισημαίνει ότι επιτρέπεται η λειτουργία των καμερών στους αθλητικούς χώρους (γήπεδα, στάδια κ.λπ.), ενώ δεν επιτρέπεται στους κλειστούς χώρους που για την είσοδό τους απαιτείται η έκδοση εισιτηρίου (θέατρα κ.λπ.).

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Δεν υπάρχουν σχόλια: