Τετάρτη, 30 Ιανουαρίου 2008

Κτηματολόγιο ΑΕ

H Κτηματολόγιο ΑΕ, ανακοίνωσε την Τρίτη, ότι στα πλαίσια της αναβάθμισης της επικοινωνίας της με τους πολίτες προχώρησε στην αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό του δικτυακού της τόπου στο internet, με ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.ktimatologio.gr/.

Δευτέρα, 28 Ιανουαρίου 2008

Τουλάχιστον τρία χρόνια ισχύει το μισθωτήριο πρώτης κατοικίας

Η ελάχιστη χρονική διάρκεια μίσθωσης κυρίας κατοικίας είναι η τριετία, υπό την προϋπόθεση ότι η σύμβαση μίσθωσης έχει καταρτιστεί από την 1η Ιουλίου 1997 και μετά, καταλήγει απόφαση του Αρείου Πάγου.Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία η μίσθωση ακινήτου για κατοικία ισχύει για τουλάχιστον τρία χρόνια και αν ακόμη έχει συμφωνηθεί για βραχύτερο διάστημα ή για αόριστο χρόνο.
Ακόμα, διευκρινίζει η δικαστική απόφαση, ότι η διάταξη που καθορίζει το χρόνο της μίσθωσης είναι αναγκαστικού δικαίου, γι΄ αυτό αν η συμφωνημένη χρονική διάρκεια της μίσθωσης είναι μικρότερη της τριετίας, η μίσθωση ισχύει για τριετία, ενώ αν συμφωνήθηκε διάρκεια μεγαλύτερη της τριετίας ισχύει η συμφωνημένη μεγαλύτερη διάρκεια.Επίσης, η νομοθετική ρύθμιση είναι δεσμευτική και για τα δύο συμβαλλόμενα μέρη (ιδιοκτήτη ακινήτου και ενοικιαστή), αλλά δεν έχει αναδρομική ισχύ, δηλαδή δεν καταλαμβάνει μισθώσεις που προϋπήρχαν πριν από την 1.7.1997, καθώς καμία διάταξη του ισχύοντα νόμου δεν προσδίδει αναδρομή ισχύ.
Σύμφωνα με την απόφαση του ΑΠ, κύρια κατοικία νοείται το κέντρο των βιοτικών σχέσεων του μισθωτή. Οι μισθώσεις των κατοικιών ρυθμίζονται από τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα, και με διάταξη δημόσιας τάξης και αναγκαστικού δικαίου έχουν καθοριστεί τα τρία έτη ως ελάχιστη χρονική διάρκεια της μίσθωσης, υπό την προϋπόθεση ότι η μίσθωση υπεγράφη μετά την 1η Ιουλίου 1997, όπου αρχίζει η ισχύς του Ν. 2235/1994.
Newsroom ΔΟΛ, με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

Δεν υπάρχει βέβαια αναφορά στο ποσό της μίσθωσης, και στο εάν υπάρχουν περιορισμοί, προφανώς η ελάχιστη αύξηση ισχύει στο 75% του ετήσιου τιμάριθμου για κάθε χρόνο μίσθωσης.

Τρίτη, 22 Ιανουαρίου 2008

Το 1999 μας τελείωσε...

Την εντατικοποίηση των ελέγχων στις φορολογικές υποθέσεις των ετών 2000, 2001 και 2002 προοιωνίζεται η παραγραφή τους στο τέλος ρου 2008, ανεξαρτήτως του αν έχουν περαιωθεί ή όχι.
Ο ελεγκτικός μηχανισμός του υπουργείου Οικονομικών θα επικεντρωθεί κατά το τρέχον έτος στις υποθέσεις οι οποίες δεν έχουν ελεγχθεί ή περαιωθεί και προτεραιότητα θα δοθεί σε αυτές οι οποίες παρουσιάζουν μεγάλο φορολογικό και εισπρακτικό ενδιαφέρον. Δηλαδή, επιτηδευματίες με μεγάλους τζίρους, όπως επίσης και περιπτώσεις όπου έχουν εντοπιστεί πλαστά και εικονικά τιμολόγια και στοιχεία, οι οποίες δεν παραγράφονται, αλλά ο έλεγχος μπορεί να ανατρέξει και στα προηγούμενα 15 χρόνια.
Στο μεταξύ, τα βιβλία και τα στοιχεία που τηρούσαν οι επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες έως και τη χρήση 1999, μπορούν να καταστραφούν, αφού οι συγκεκριμένες υποθέσεις έχουν ήδη παραγραφεί και η εφορία δεν μπορεί να πραγματοποιήσει ελέγχους ούτε για το έτος αυτό ούτε και για τα προηγούμενα.
Μετά την 31η Δεκεμβρίου 2008, μπορούν να καταστραφούν τα βιβλία και τα στοιχεία των συγκεκριμένων υποθέσεων, αφού οι φοροελεγκτές δεν θα μπορούν να ανατρέξουν για έλεγχο. Ωστόσο, οι χρόνοι ποικίλουν ανάλογα με την ιδιαιτερότητα κάθε υπόθεσης, ενώ η χρονική διάρκεια της φορολογικής μνήμης επιμηκύνεται εάν πρόκειται για υποθέσεις με πλαστά και εικονικά τιμολόγια ή δεν έχουν υποβληθεί φορολογικές δηλώσεις.
Όπως προκύπτει από σχετικό έγγραφο του υπουργείου Οικονομικών που κωδικοποίησε την ισχύουσα νομοθεσία, τα στοιχεία (αποδείξεις δαπανών, τιμολόγια κλ.π) μπορούν να καταστραφούν, σε χρόνο ανάλογο, της ρύθμισης στην οποία εντάχθηκαν και συγκεκριμένα:
1. Οι υποθέσεις που ελέγχθηκαν με βάση της διατάξεις της απόφασης του υπουργείου Οικονομικών ΠΟΛ. 1037/05. Τα βιβλία των χρήσεων μέχρι και 1999 μπορούν ήδη να καταστραφούν. Τα βιβλία των χρήσεων 2000 και μετά διατηρούνται μέχρι τον εκάστοτε χρόνο παραγραφής. Τα στοιχεία (τιμολόγια αποδείξεις) των χρήσεων μέχρι και 1999 μπορούν να καταστραφούν. Προκειμένου για χρήσεις 2000 και μετά, τα στοιχεία μπορούν να καταστραφούν εφόσον οι σχετικές εγγραφές όλων των φορολογικών αντικειμένων κατέστησαν αμετάκλητες με οριστικά φύλλα ελέγχου μέχρι 14/12/04, ενώ αν οι εγγραφές κατέστησαν αμετάκλητες μετά την 14/12/04, τα στοιχεία διατηρούνται μέχρι τον εκάστοτε χρόνο παραγραφής.
2. Υποθέσεις που έκλεισαν με βάση τις αποφάσεις ΠΟΛ. 1144/98 και ΠΟΛ. 1168/01. Τα βιβλία των χρήσεων μέχρι και 1999 μπορούν να καταστραφούν. Τα βιβλία των χρήσεων 2000 και μετά διατηρούνται μέχρι τον εκάστοτε χρόνο παραγραφής. Τα στοιχεία των χρήσεων μέχρι και 1999 μπορούν να καταστραφούν. Προκειμένου για χρήσεις 2000 και μετά, τα στοιχεία μπορούν να καταστραφούν εφόσον επήλθε περαίωση όλων των φορολογικών αντικειμένων με οριστικά φύλλα ελέγχου μέχρι 14/12/04 και επιπλέον είχε εξοφληθεί το σύνολο των σχετικών οφειλών μέχρι την ίδια ημερομηνία. Αν η ως άνω περαίωση επήλθε μετά την 14/12/04, τότε τα στοιχεία διατηρούνται μέχρι τον εκάστοτε χρόνο παραγραφής, ενώ αν η περαίωση επήλθε μέχρι την 14/12/04 χωρίς όμως να έχει εξοφληθεί μέχρι την ίδια ημερομηνία το σύνολο των σχετικών οφειλών, τότε τα στοιχεία διατηρούνται μέχρι το χρόνο εξόφλησης των οφειλών αυτών ανεξαρτήτως του χρόνου παραγραφής.
3. Υποθέσεις που περαιώθηκαν με τις αποφάσεις ΠΟΛ. 1155/02 και ΠΟΛ. 1085/03 (χρήσεις 1993 έως 1998). Τα βιβλία μπορούν να καταστραφούν ανεξαρτήτως χρήσης. Τα στοιχεία μπορούν να καταστραφούν ανεξαρτήτως χρήσης.
4. Υποθέσεις που εντάχθηκαν στην περαίωση που προέβλεπε ο ν. 3259/04 (χρήσεις μέχρι και 2002). Τα βιβλία των χρήσεων μέχρι και 1999 μπορούν να καταστραφούν. Τα βιβλία των χρήσεων 2000 έως και 2002 διατηρούνται μέχρι τον εκάστοτε χρόνο παραγραφής. Τα στοιχεία των χρήσεων μέχρι και 1999 μπορούν να καταστραφούν. Προκειμένου για χρήσεις 2000 και μετά, τα στοιχεία μπορούν να καταστραφούν εφόσον η περαίωση έγινε μέχρι 14/12/04, ενώ αν η περαίωση έγινε μετά την 14/12/04 τα στοιχεία διατηρούνται μέχρι τον εκάστοτε χρόνο παραγραφής.
5. Υποθέσεις που εντάχθηκαν στην περαίωση του Ν. 3296/04 για τις χρήσεις 2003 και μετά). Τα βιβλία διατηρούνται μέχρι τον εκάστοτε χρόνο παραγραφής. Επίσης τα στοιχεία διατηρούνται μέχρι τον εκάστοτε χρόνο παραγραφής.6. Ανέλεγκτες και εκκρεμείς υποθέσεις: Τα βιβλία των χρήσεων μέχρι και 1999 μπορούν να καταστραφούν. Τα βιβλία των χρήσεων 2000 και μετά διατηρούνται μέχρι τον εκάστοτε χρόνο παραγραφής. Τα στοιχεία των χρήσεων μέχρι και 1999 μπορούν να καταστραφούν. Τα στοιχεία των χρήσεων 2000 και μετά διατηρούνται μέχρι τον εκάστοτε χρόνο παραγραφής.
http://www.capital.gr/news.asp?Details=428133

Τρίτη, 15 Ιανουαρίου 2008

Οδηγία για τα καταναλωτικά δάνεια ενέκρινε το Ευρωκοινοβούλιο (update)

Ευνοϊκές ρυθμίσεις για καταναλωτές

Οδηγία για τα καταναλωτικά δάνεια, με ευνοϊκούς για τους καταναλωτές όρους, ενέκρινε την Τρίτη το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Αποφασιστικής σημασίας ήταν ο συμβιβασμός επί των ρυθμίσεων που είχε επιτευχθεί την Παρασκευή, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα να υπερψηφίσει την Οδηγία και το μεγαλύτερο κόμμα στο Ευρωκοινοβούλιο, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα.
Η Οδηγία αφορά δάνεια ύψους από 200 ευρώ έως 75.000 ευρώ, ενώ οι ρυθμίσεις έχουν πεδίο εφαρμογής και στις πιστωτικές κάρτες. Για ποσά κάτω των 200 και άνω των 75.000 ευρώ, τα κράτη - μέλη της ΕΕ μπορούν να διατηρήσουν ή να θεσπίσουν τις δικές τους ρυθμίσεις.
Μεταξύ άλλων, προβλέπεται δικαίωμα πρόωρης αποπληρωμής του δανείου, δυνατότητα υπαναχώρησης από τη σύμβαση και ξεκάθαρη πληροφόρηση.

Πρόωρη αποπληρωμή
Ο καταναλωτής θα δικαιούται ανά πάσα στιγμή να αποπληρώσει πρόωρα το δάνειο και ως αποτέλεσμα θα δικαιούται μείωση του συνολικού κόστους της πίστωσης που αποτελείται από τους τόκους και τις επιβαρύνσεις για το εναπομένον διάστημα της σύμβασης.Στην περίπτωση πρόωρης αποπληρωμής, ο πιστωτικός φορέας θα δικαιούται μια δίκαιη και αντικειμενικά δικαιολογημένη αποζημίωση για ενδεχόμενα έξοδα που έχουν άμεση σχέση με την πρόωρη αποπληρωμή της πίστωσης. Αυτό θα μπορεί, όμως, να συμβεί υπό την προϋπόθεση ότι η πρόωρη αποπληρωμή πραγματοποιείται εντός περιόδου για την οποία έχει καθοριστεί το χρεωστικό επιτόκιο.Ο φορέας πληρωμής θα μπορεί σε εξαιρετικές περιπτώσεις να ζητήσει μια μεγαλύτερη αποζημίωση αν αποδείξει ότι οι απώλειες που υπέστη από την πρόωρη αποπληρωμή υπερβαίνουν το ποσό που κατέβαλε ο καταναλωτής. Οι απώλειες θα πρέπει να οφείλονται είτε στην διαφορά μεταξύ του αρχικού επιτοκίου αναφοράς και του επιτοκίου αναφοράς την στιγμή της πρόωρης αποπληρωμής είτε σε άλλα έξοδα.
Στην περίπτωση που η περίοδος μεταξύ της πρόωρης αποπληρωμής και του τερματισμού της σύμβασης ξεπερνά το ένα έτος, η αποζημίωση δεν θα πρέπει να υπερβεί το 1% του ποσού της πρόωρης αποπληρωμής. Αν η περίοδος αυτή είναι μικρότερη, τότε η αποζημίωση δεν θα πρέπει να υπερβεί το 0,5% του εν λόγω ποσού.

Προσυμβατικές πληροφορίες
Σε εύθετο χρόνο, προτού δεσμευθεί ο καταναλωτής από οποιαδήποτε σύμβαση πίστωσης, ο πιστωτικός φορέας θα πρέπει να του παράσχει τις προσυμβατικές πληροφορίες και να καθορίσει το δικαίωμα πρόωρης αποπληρωμής. Σε περίπτωση που η συμφωνία έχει συνταχθεί εξ αποστάσεως, ο πιστωτικός φορέας θα πρέπει να παράσχει στον καταναλωτή το σύνολο των προσυμβατικών πληροφοριών κάνοντας χρήση των «τυποποιημένων ευρωπαϊκών πληροφοριών καταναλωτικής πίστης».

Συμβατικές πληροφορίες
Στην περίπτωση πιστωτικών δανείων με σταθερή διάρκεια, ο καταναλωτής θα δικαιούται να ζητεί και να λαμβάνει δωρεάν, οποιαδήποτε στιγμή κατά την διάρκεια της σύμβασης, μια κατάσταση των απαιτούμενων πληρωμών με την μορφή πινάκα χρεολυσίων. Ο πίνακας θα περιλαμβάνει ανάλυση κάθε περιοδικής αποπληρωμής, ούτως ώστε να εμφαίνονται πληροφορίες όπως το αποσβεσθέν κεφάλαιο, ο τόκος που υπολογίζεται βάσει του χρεωστικού επιτοκίου και, όπου συντρέχει περίπτωση, οι συμπληρωματικές επιβαρύνσεις.
Στην περίπτωση των συμβάσεων πίστωσης υπό μορφή υπερανάληψης, θα πρέπει να αναφέρονται με σαφή και συνοπτικό τρόπο πληροφορίες όπως: ο τύπος της πίστωσης, το ανώτατο όριο του ποσού της πίστωσης και οι όροι που διέπουν τις αναλήψεις, το συνολικό ετήσιο πραγματικό επιτόκιο και το συνολικό ποσό που πρέπει να πληρώσει ο καταναλωτής κατά το χρόνο της σύναψης της συμφωνίας.

Δυνατότητα υπαναχώρησης
Ο καταναλωτής θα διαθέτει προθεσμία 14 ημερών για να υπαναχωρήσει από την σύμβαση πίστωσης χωρίς να αναφέρει τους λόγους.
Η Οδηγία θα τεθεί σε ισχύ 20 ημέρες μετά την ημερομηνία δημοσίευσής της στην επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ.
Newsroom ΔΟΛ

update - δυστυχώς μία είδηση δεν τα λέει ποτέ όλα, πρέπει να διαβάσεις δύο..

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ από όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα μπορούν να παίρνουν οι Έλληνες, όπως και οι άλλοι Ευρωπαίοι εταίροι μας. Αυτό προβλέπει σχετική κοινοτική οδηγία που αναμένεται να ψηφισθεί σήμερα στο Ευρωκοινοβούλιο και να τεθεί σε εφαρμογή από το 2010. Η εν λόγω κοινοτική οδηγία πρακτικά σημαίνει ότι οι Έλληνες θα μπορούν να απευθύνονται για τη χορήγηση καταναλωτικών δανείων σε τράπεζες της Γερμανίας ή άλλων χωρών της Ε.Ε. όπου τα επιτόκια είναι χαμηλότερα. Έτσι θα λαμβάνουν δάνεια με χαμηλότερο κόστος, αφού τα επιτόκια καταναλωτικής πίστης στην Ελλάδα είναι- μαζί με αυτά της Πορτογαλίας- από τα ακριβότερα στην Ε.Ε.
http://www.tanea.gr//Article.aspx?d=20080116&nid=7192475&sn=&spid=631

Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2008

Παράταση έως τις 31/3 για την υποβολή του Ε9 με τις αλλαγές στα ακίνητα το 2007

Παράταση έως τις 31 Μαρτίου 2008 έχει δώσει το υπουργείο Οικονομικών στην προθεσμία για την υποβολή του εντύπου Ε9 από τους φορολογούμενους, οι οποίοι στη διάρκεια του 2007 είχαν μεταβολή στην περιουσιακή τους κατάσταση. Η παράταση της αρχικής προθεσμίας, που έληγε στις 25 Φεβρουαρίου, προβλέπεται σε τροπολογία που έχει κατατεθεί στη Βουλή.
Πηγή : ΑΠΕ-ΜΠΕ

Παρασκευή, 11 Ιανουαρίου 2008

ΠΟΜΙΔΑ: Υποχρεώσεις και απαλλαγές ιδιοκτητών από τα δημοτικά τέλη

Mε την ευκαιρία της έναρξης του νέου οικονομικού έτους 2008, η ΠΟΜΙΔΑ ενημερώνει τους ιδιοκτήτες ακινήτων για τις υποχρεώσεις τους που έχουν σχέση με τα δημοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού και το ετήσιο τέλος ακίνητης περιουσίας (ΤΑΠ):

1. Απαλλαγή κλειστών ακινήτων από τα δημοτικά τέλη. Σύμφωνα με το νόμο 3345/2005, άρθρο 5 παρ. 1, οι ιδιοκτήτες ακινήτων απαλλάσσονται από τα δημοτικά τέλη καθαριότητας, όταν το ακίνητό τους δεν ρευματοδοτείται και δεν χρησιμοποιείται, εφόσον καταθέσουν στον οικείο Ο.Τ.Α. υπεύθυνη δήλωση μη ηλεκτροδοτουμένου ακινήτου στην οποία να επισυνάπτουν:
Α. Βεβαίωση της ΔΕΗ περί διακοπής του ρεύματος του ακινήτου, και
Β. Υπεύθυνη δήλωσή του ότι το ακίνητο δεν χρησιμοποιείται καθόλου.Σε περίπτωση που ύστερα από έλεγχο αποδειχθεί ότι το ακίνητο χρησιμοποιείται, έστω και μερικά, επιβάλλεται σε βάρος των υποχρέων ολόκληρο το τέλος που αναλογεί σε κάθε κατηγορία ακινήτου μαζί με το σχετικό πρόστιμο, αναδρομικά από το χρόνο απαλλαγής του.

2. Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ).
Σε περίπτωση ύπαρξης αδήλωτων μη ρευματοδοτούμενων ακινήτων (κυρίως οικοπέδων) απαιτείται δήλωσή τους στην οικονομική υπηρεσία του οικείου Δήμου, συνοδευόμενη από τίτλο ιδιοκτησίας και σχεδιάγραμμα. Αν η δήλωση γίνει μέχρι 31.1.2008 ο οικείος Ο.Τ.Α. θα επιβάλλει το εφετινό τέλος χωρίς προσαύξηση, αλλά θα χρεώσει τον ιδιοκτήτη αναδρομικά με το τέλος της προηγούμενης πενταετίας και τη νόμιμη προσαύξηση για αδήλωτα ακίνητα (200%).

3. Ειδικότερα για το Δήμο Αθηναίων ενημερώνουμε ότι τα δημοτικά τέλη ακινήτων έχουν διαμορφωθεί για το 2008 ανά τ.μ. ετησίως ως εξής:
* Τέλη καθαριότητας-φωτισμού (Πράξη Δημ. Συμβ. 2053/2007):Οικιακή χρήση: 1,65 ευρώ Επαγγελματικές και λοιπές χρήσεις: 6,35 ευρώ,
* Φόρος Ηλεκτροδ. χώρων (ΦΗΧ) (Πράξη Δ.Συμβ. 2054/2007):Στεγασμένοι ηλεκτροδοτούμενοι χώροι: 0,32 ευρώ Ασκεπείς χώροι: 0,16 ευρώ
* Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ). Καθορίζεται από τον τύπο:Εμβαδόν Χ τιμή ζώνης Χ συντελεστής παλαιότητος Χ Συντελεστής ΤΑΠ 0,35 0/00 .

Τα 8 σημεία - κλειδιά του νέου εντύπου Ε9

Oκτώ επιμέρους σημεία θα πρέπει να προσέξουν οι φορολογούμενοι κατά τη συμπλήρωση του νέου εντύπου Ε9 εφόσον είχαν οποιαδήποτε μεταβολή της ακίνητης περιουσίας τους μέσα στο 2007.
Σημειώνεται ότι η υποβολή του Ε9 θα πρέπει να πραγματοποιηθεί μέχρι τις 25 Φεβρουαρίου 2008, δηλαδή –για πρώτη φορά– πριν ξεκινήσει η περίοδος υποβολής των ετήσιων φορολογικών δηλώσεων.
Την επεξεργασία των δηλώσεων θα ακολουθήσει (από τη Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων) η καταχώριση στο ηλεκτρονικό περιουσιολόγιο των αλλαγών που επήλθαν στα ακίνητα περιουσιακά στοιχεία κατά το 2007.
Ο ενιαίος φόρος θα υπολογιστεί με βάση τα στοιχεία των ακινήτων που έχουν δηλώσει οι φορολογούμενοι στα έντυπα Ε9 των ετών 2005 έως και 2008.
Ειδικότερα, οι ιδιοκτήτες ακινήτων (παλαιοί και νέοι) θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους κατά τη συμπλήρωση του Ε9 τα εξής σημεία:
1. Στην πρώτη σελίδα του Ε9 δηλώνονται οι μεταβολές στην οικογενειακή κατάσταση (ενηλικίωση παιδιού, γάμος, διαζύγιο) του φορολογούμενου, αλλά και διαγραφή ή εισαγωγή ακινήτου.
2. Στον πίνακα 1 αναγράφονται όλα τα κτίσματα, ανεξάρτητα αν βρίσκονται εντός ή εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού, καθώς τα εντός σχεδίου πόλης ή οικισμού οικόπεδα είτε έχουν κτίσματα είτε όχι. Στον πίνακα 2 αναγράφονται όλες οι εκτάσεις που είναι εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού.
3. Προκειμένου να δηλωθεί ακίνητο που αποκτήθηκε το 2007, η αρίθμηση στους εσωτερικούς πίνακες του εντύπου θα συνεχιστεί από το επόμενο ψηφίο (δηλαδή, το τελευταίο) που είχε αναγραφεί στο προηγούμενο έντυπο Ε9 που υποβλήθηκε. Στη στήλη κωδικός μεταβολής θα αναγραφεί ο κωδικός 1 (νέο ακίνητο).
4. Για μεταβολή ποσοστού συγκυριότητας ή είδους εμπράγματου δικαιώματος σε ακίνητο που έχει δηλωθεί στο Ε9 αναγράφονται τα στοιχεία του ακινήτου όπως είχαν την 1η Ιανουαρίου 2008 και με αύξοντα τον ίδιο αριθμό που είχε γραφεί στο έντυπο Ε9. Και στη στήλη κωδικός μεταβολής αναγράφεται ο κωδικός 2 (μεταβολή στοιχείων).
5. Αναφορικά με ακίνητο που μεταβιβάσθηκε εντός του 2007 θα αναγραφούν τα στοιχεία του με τον αύξοντα αριθμό του Ε9 που είχε υποβληθεί και στη στήλη κωδικός μεταβολής δηλώνεται ο κωδικός 3 (διαγραφή ακινήτου).
6. Τέκνο που έπαψε να είναι προστατευόμενο, αν έχει μεταβολή στην περιουσιακή του κατάσταση πρέπει να υποβάλει δήλωση εισοδήματος και Ε9.
7. Σε οικόπεδα με πράξη σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας που έχουν δοθεί με αντιπαροχή και δεν είχε προχωρήσει την 1η Ιανουαρίου 2008 η κατασκευή του σκελετού ορόφων δηλώνονται τα εκατοστά ιδιοκτησίας ή συνιδιοκτησίας επί του οικοπέδου και μόνο. Αν έχει ολοκληρωθεί ο σκελετός της οικοδομής, ο οικοπεδούχος αναγράφει τα διαμερίσματα σε χωριστές γραμμές ως ημιτελή και σε άλλη γραμμή το πιθανό δικαίωμα υψούν (ποσοστό συνιδιοκτησίας).
8. Σε περίπτωση μεταφοράς συντελεστή δόμησης αναγράφονται τα τετραγωνικά μέτρα του μελλοντικού κτίσματος και όχι εκατοστά οικοπέδου, με τα στοιχεία του ακινήτου. Ενώ στη στήλη όροφος, πλην του ισογείου που έχει κωδικό 0, αναγράφεται ο κωδικός 1.
Πηγή Express

Ημερομηνίες Υποβολής Φορολογικών Δηλώσεων Οικονομικού έτους 2008

δείτε την ολοκληρωμένη προσέγγιση του taxheaven
http://www.taxheaven.gr/show_law.php?id=6702&mode=html

Παρασκευή, 4 Ιανουαρίου 2008

Ευκαιρίες και παγίδες στην αγορά κατοικίας το 2008

Περιοχές που, σύμφωνα με τους ειδικούς, δίνουν μεγάλα περιθώρια διαπραγμάτευσης για μείωση τιμών, είναι αυτές που παρουσιάζουν υψηλή ανοικοδόμηση και κατά συνέπεια, υψηλή προσφορά κατοικιών και οξύ ανταγωνισμό μεταξύ των κατασκευαστών.
Πρόκειται για περιοχές με πολλές νεόδμητες οικοδομές, όπως οι δήμοι της Ανατολικής και Βόρειας Αττικής (Γέρακας, Παλλήνη, Χαλάνδρι, Μαρούσι, Ερυθραία, Κηφισιά κ.λπ.) και περιοχές της Νότιας Αττικής, όπως η Νέα Σμύρνη, η Καλλιθέα και το Παλαιό Φάληρο.
Σε μια ενδιάμεση κατάσταση βρίσκονται περιοχές όπως η Αγία Παρασκευή, τα Βριλήσσια, η Αργυρούπολη και η Ηλιούπολη.
http://www.in.gr/news/article.asp?lngEntityID=861281&lngDtrID=251