Τρίτη, 30 Ιουνίου 2009

Η υπουργική απόφαση για την απαγόρευση του καπνίσματος

Δημοσιεύεται σήμερα στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως η Υπουργική Απόφαση, που συνοδεύει την εφαρμογή του νόμου για την απαγόρευση του καπνίσματος και η οποία εστάλη σε όλους τους Δήμους και τις Νομαρχίες της χώρας, καθώς επίσης και προς όλα τα συναρμόδια Υπουργεία.

Επίσης, με σημερινή απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Δημήτρη Αβραμόπουλου, συγκροτήθηκε το Σώμα Επιθεωρητών του "Τομέα Ελέγχου Καπνού και Αλκοόλ" του ΣΕΥΥΠ, Τομεάρχης του οποίου ανέλαβε, λόγω της σημασίας του θέματος, ο Γενικός Διευθυντής του ΣΕΥΥΠ κ. Μιχάλης Σαμπατακάκης.
Το κείμενο της απόφασης
Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Υπουργικής Απόφασης:

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: "Υπουργική Απόφαση σε εφαρμογή του Άρθ. 3 του Ν.3730/ 2008 για την προστασία ανηλίκων από τον καπνό και το αλκοόλ."

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Τη σύσταση της 2ας Δεκεμβρίου 2008 του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου "περί ελέγχου του καπνού και απαγόρευσης του καπνίσματος".
2. Τα Άρθ. 8, 13, 16 του Ν. 3420/ 2005 (ΦΕΚ 298, τ.Α΄, 06.12.05) "περί επικύρωσης της Σύμβασης Πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, Π.Ο.Υ. για τον έλεγχο του καπνού".
3. Το Άρθ. 3 του Ν. 3730/ 2008 (ΦΕΚ 262, τ.Α΄, 23.12.08) "περί προστασίας ανηλίκων από τον καπνό και το αλκοόλ".
4. Την εισήγηση της Ειδικής Υπηρεσίας Προστασίας ανηλίκων από τον καπνό και το Αλκοόλ.
5. Την ανάγκη άμεσης έναρξης εφαρμογής των απαγορεύσεων του Αρθ. 3 Ν. 3730/2008 από 1ης.7.2009.
6. Ότι από την παρούσα απόφαση δεν δημιουργείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ:

1. Στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος της περίπτωσης β της παραγράφου 1 του αρθ. 3 του Ν. 3730/2008 "Προστασία των ανηλίκων από τον καπνό, τα αλκοολούχα ποτά και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 262/2008), επιτρέπεται να δημιουργηθεί χώρος για καπνίζοντες πελάτες στις ακόλουθες περιπτώσεις και βάσει των εξής προϋποθέσεων:
Εφ' όσον η συνολική επιφάνεια του καταστήματος, όπως προκύπτει από το μισθωτήριο συμβόλαιο ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο, έχει μικτό εμβαδόν μέχρι 70 τ.μ., (παρ. 3 αρθ. 3), η επιχείρηση δύναται να επιλέξει να λειτουργήσει αποκλειστικά, ως χώρος καπνιζόντων, με δήλωση του κατά νόμου υπευθύνου του καταστήματος στην αρμόδια για την χορήγηση της άδειας λειτουργίας του Δημόσια Αρχή.
Για τη λειτουργία του καταστήματος ως χώρου καπνιζόντων θα πρέπει να τροποποιηθεί η άδεια λειτουργίας του. Η τροποποίηση αυτή προϋποθέτει, με την επιφύλαξη όλων των ισχυουσών διατάξεων, τα κάτωθι:
α. Το κατάστημα πρέπει να διαθέτει ή να εξοπλιστεί, με κατάλληλα και επαρκή μηχανήματα εξαερισμού και καθαρισμού του εσωτερικού αέρα. Η καταλληλότητα των μηχανημάτων κρίνεται από τις κατά τόπους αδειοδοτούσες Αρχές βάσει παγίων οδηγιών της Ειδικής Υπηρεσίας Προστασίας από τον Καπνό και το Αλκοόλ σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
β. Πρέπει να αναρτηθεί από τον υπεύθυνο λειτουργίας στην πρόσοψη, αλλά και στο εσωτερικό ειδικό σήμα, που θα αναφέρει ότι "το κατάστημα είναι χώρος για καπνίζοντες".
Τα καταστήματα τα οποία, δεν έχουν λάβει τον χαρακτηρισμό ως καταστήματα καπνιζόντων, με την ανωτέρω διαδικασία υπόκεινται στην πλήρη απαγόρευση καπνίσματος, από την 1η Ιουλίου 2009.
2. Τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος με συνολική επιφάνεια από 70 τ.μ. έως και 300 τ.μ., δύνανται να δημιουργήσουν χώρο καπνιζόντων. Για τη δημιουργία του χώρου αυτού απαιτείται προηγούμενη αίτηση του υπεύθυνου λειτουργίας της επιχείρησης στην αρμόδια Δημόσια Αρχή, που χορηγεί την άδεια λειτουργίας του καταστήματος και υποβολή όλων των αναγκαίων, σύμφωνα με τους όρους της παρούσης, δικαιολογητικών.
Ο χώρος καπνιζόντων πρέπει:
α. Να έχει κατά μέγιστο εμβαδό ίσο με το 30 % του ωφέλιμου χώρου του καταστήματος.
β. Να είναι πλήρως διαχωρισμένος από το υπόλοιπο κατάστημα.
γ. Να είναι εξοπλισμένος με τα κατάλληλα για τον εξαερισμό του και τον καθαρισμό του εσωτερικού του αέρα μηχανήματα. Η καταλληλότητα των μηχανημάτων κρίνεται από τις κατά τόπους αδειοδοτούσες Αρχές βάσει παγίων οδηγιών της Ειδικής Υπηρεσίας Προστασίας από τον Καπνό και το Αλκοόλ σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
δ. Να έχει εμφανή επιγραφή τόσο στο εσωτερικό του, όσο και στην εξωτερική επιφάνεια του διαχωριστικού του από το υπόλοιπο κατάστημα, ότι πρόκειται για χώρο καπνιζόντων. Σε όλο το υπόλοιπο κατάστημα πρέπει να αναρτηθούν σε εμφανή σημεία επιγραφές ότι απαγορεύεται πλήρως το κάπνισμα.
ε. Για τη χορήγηση της αιτούμενης άδειας δημιουργίας χώρου καπνιζόντων, πρέπει να υποβληθούν στην αρμόδια Δημόσια Αρχή, σχετική μελέτη για την κατασκευή και τον εξοπλισμό του χώρου καπνιζόντων, καθώς και πλήρης κάτοψη και τοπογραφικό του καταστήματος.
Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η είσοδος , παραμονή και η οποιασδήποτε μορφής απασχόληση ανηλίκων στους χώρους καπνιζόντων. Επίσης απαγορεύεται η είσοδος και παραμονή των ανηλίκων στους ως άνω χώρους ακόμα και στις περιπτώσεις ιδιωτικών εκδηλώσεων, ανεξάρτητα εάν συνοδεύονται από ενήλικες.
3. Κέντρα διασκέδασης, με ζωντανή έγχορδη μουσική, άνω των τριακοσίων τετραγωνικών μέτρων (300 τ.μ.) δύνανται να δημιουργούν χώρο για καπνίζοντες, με εμβαδό ίσο, κατά μέγιστο, με το 40% του συνολικού χώρου του καταστήματος. Ο χώρος καπνιζόντων διαχωρίζεται από το υπόλοιπο κατάστημα με διαχωριστικό που έχει ελάχιστο ύψος δύο (2) μέτρα.
Ο εξαερισμός του χώρου πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τους όρους των περιπτώσεων γ, δ και ε της παραγράφου 2 της παρούσης. Εκτός του χώρου καπνιζόντων ο υπεύθυνος λειτουργίας του κέντρου πρέπει να λάβει όλα τα μέτρα όπως η τοποθέτηση επιγραφών, η μη ύπαρξη σταχτοδοχείων και η ενημέρωση από το προσωπικό για να τονιστεί ότι απαγορεύεται πλήρως το κάπνισμα. Η χορήγηση της άδειας για τη δημιουργία χώρου καπνιζόντων, με επακριβή καθορισμό αυτού, γίνεται από την αρμόδια για την έκδοση της άδειας λειτουργίας του Δημόσιας Αρχής, κατόπιν αιτήσεως του υπεύθυνου λειτουργίας του κέντρου, υποβολής των δικαιολογητικών και βάσει των όρων που αναφέρονται στην περίπτωση ε της παραγράφου 2 της παρούσης.
4. Οι επιχειρήσεις καζίνο, διέπονται από το Ν.2206/1994 και οι όροι σχετικά με την απαγόρευση του καπνίσματος στις αίθουσες παιχνιδιού, θα καθορισθούν κατόπιν διαβούλευσης με το Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών και το Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης.
Στους υπόλοιπους χώρους και στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, που λειτουργούν μέσα στο καζίνο, καθώς και στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος που λειτουργούν σε ξενοδοχεία, πλοία και τρένα, εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα από τις παραγράφους 1, 2 και 3 της παρούσης, ως προς τους όρους εφαρμογής της πλήρους απαγόρευσης του καπνίσματος. Στους κοινόχρηστους χώρους και τους χώρους υγιεινής των καζίνο και του συνόλου των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, ανεξαρτήτως εμβαδού, είδους παρεχομένων υπηρεσιών και αρχής χορήγησης της άδειας λειτουργίας τους, απαγορεύεται το κάπνισμα.
5. Τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, ανεξαρτήτως εμβαδού, είδους παρεχομένων υπηρεσιών και αρχής χορήγησης της άδειας λειτουργίας τους, που δεν έχουν άδεια δημιουργίας χώρου καπνιζόντων, υπάγονται στην απαγόρευση χρήσης προϊόντων καπνού.
Στο πεδίο εφαρμογής της απαγόρευσης του νόμου, δεν εμπίπτουν οι εξωτερικοί χώροι ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, όπως οι χώροι αυτοί περιγράφονται στην άδεια λειτουργίας τους, ακόμη και αν καλύπτονται με σκέπαστρο.
Οι υπεύθυνοι λειτουργίας των καταστημάτων είναι υποχρεωμένοι να αναρτούν σε εμφανή σημεία του καταστήματος επιγραφές για την απαγόρευση του καπνίσματος, να αποσύρουν το σύνολο των σταχτοδοχείων, να ενημερώνουν τους πελάτες για την απαγόρευση και να λαμβάνουν όλα τα μέτρα για την απομάκρυνση των πελατών που παραβιάζουν τις απαγορεύσεις.
6. Αρμόδια αρχή, πέραν των όσων καθορισθούν από την Κοινή Υπουργική Απόφαση της παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν. 3730/ 2008, για τον έλεγχο των παραβάσεων που αφορούν στη κατανάλωση προϊόντων καπνού σε χώρους που εμπίπτουν στην απαγόρευση του καπνίσματος, είναι ο Τομέας Ελέγχου Καπνού και Αλκοόλ του Σ.Ε.Υ.Υ.Π. (Σώματος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας Πρόνοιας). Τους Επιθεωρητές συνδράμουν στο έργο τους οι αστυνομικές και λιμενικές αρχές, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 5 του Ν.3730/ 2008.
Οι Αρμόδιες αρχές για τον έλεγχο, την βεβαίωση των παραβάσεων και την επιβολή των κυρώσεων στους κατά νόμο υπεύθυνους, θα καθορισθούν με την προβλεπόμενη από την παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν.3730/ 2008, Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Ανάπτυξης και Υγείας και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού.
7. Στους χώρους των φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας, τόσο του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα και στους χώρους των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, κάθε βαθμίδας, τόσο του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα απαγορεύεται πλήρως το κάπνισμα. Εξαιρούνται τα ψυχιατρικά ιδρύματα και οι μονάδες ψυχικής υγείας, καθώς για τους ασθενείς τους αποκλειστικά, δύναται να επιτραπεί το κάπνισμα κατόπιν έγγραφης γνωμάτευσης του θεράποντος ιατρού για θεραπευτικούς και μόνο λόγους.
8. Στους εργασιακούς χώρους του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, επιτρέπεται η δημιουργία χώρων για καπνίζοντες, υπό τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις:
α. Η δημιουργία χώρου για καπνίζοντες επιτρέπεται, εφόσον υπάρχει σχετικό αίτημα από το αρμόδιο όργανο των εργαζομένων μόνο στις περιπτώσεις των δημοσίων υπηρεσιών και των ιδιωτικών επιχειρήσεων που απασχολούν περισσότερους από 50 (πενήντα) εργαζόμενους.
β. Οι χώροι για καπνίζοντες, σε καμία περίπτωση δεν είναι χώροι εργασίας και θα είναι πλήρως διαχωρισμένοι από τους εργασιακούς χώρους και τους χώρους εξυπηρέτησης των συναλλασσόμενων και των επισκεπτών της δημόσιας υπηρεσίας ή της ιδιωτικής επιχείρησης. Το εμβαδό των χώρων καπνιζόντων θα καθορισθεί για τους χώρους της δημόσιας υπηρεσίας με απόφαση της διοίκησης μετά από συμφωνία με το αρμόδιο όργανο εκπροσώπησης των εργαζομένων και για τους χώρους της ιδιωτικής επιχείρησης κατόπιν συμφωνίας εργοδοτών και εκπροσώπων των εργαζομένων. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να παρακωλύεται η ομαλή λειτουργία της δημόσιας υπηρεσίας ή της ιδιωτικής επιχείρησης.
γ. Οι χώροι για καπνίζοντες θα διαθέτουν επαρκή εξοπλισμό και κατάλληλα μηχανήματα για τον καθαρισμό του εσωτερικού τους αέρα, σύμφωνα με την εισήγηση της Ειδικής Υπηρεσίας Προστασίας από τον Καπνό και το Αλκοόλ βάσει των σχετικών κατευθυντήριων οδηγιών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
δ. Οι χώροι για καπνίζοντες θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από το προσωπικό της δημόσιας υπηρεσίας ή της κατά περίπτωση ιδιωτικής επιχείρησης και δεν αποτελούν ούτε δύνανται να περιλάβουν τμήμα των κοινόχρηστων χώρων ή των χώρων υγιεινής.
ε. Στους χώρους καπνιζόντων πρέπει να υπάρχουν στην είσοδο αλλά και στο εσωτερικό εμφανείς επιγραφές, ότι επιτρέπεται το κάπνισμα και δεν επιτρέπεται σε αυτούς η είσοδος ανηλίκων.
στ. Στις περιπτώσεις που δημόσιες υπηρεσίες, ή ιδιωτικές επιχειρήσεις δεν διαμορφώσουν χώρο καπνιζόντων, θα υπάγονται στην πλήρη απαγόρευση χρήσης προϊόντων καπνού.
Από την 01/09/2009 απαγορεύεται κάθε μορφής διαφήμιση προϊόντων καπνού σε όλους τους εξωτερικούς και υπαίθριους χώρους. Η διαφήμιση προιόντων καπνού επιτρέπεται μόνο στους εσωτερικούς χώρους των σημείων πώλησης προιόντων καπνού.
Η παρούσα απόφαση επικαιροποιείται την 01/01/2010, με βάση την κτηθείσα εμπειρία και στην κατεύθυνση υλοποίησης των σκοπών του νόμου, εφαρμογής της αντικαπνιστικής πολιτικής και αποτελεσματικής προάσπισης της δημόσιας υγείας.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
http://www.naftemporiki.gr/news/static/09/06/30/1683589.htm

E9.Πρέπει να χάθηκαν δηλώσεις.

Διαφορετικά δεν εξηγείται το παρακάτω γεγονός:
Στέλνουν ειδοποιητήριο για διόρθωση στην ηλεκτρονική διέυθυνση www.e-9.gr.
Μπαίνεις στην εφαρμογή και ψάχνεις να βρείς τα λάθη σου.
Μπαίνεις στα στοιχεία κτισμάτων και σου εμφανίζει ενα απόλυτο κενό.
Μπαίνεις στα στοιχεία των αγροτεμαχίων,το ίδιο.
Και εσύ ο Χριστιανός αναρωτιέσαι:
Που στο διάολο είναι τα λάθη μου,αφου δεν βλέπω τίποτε?

Ο λόγος είναι απλός:
Δεν βλέπετε τίποτε γιατί απλά η δήλωση σας καταχωρήθηκε μεν και ελαβε αριθμό πρωτοκόλου στο σύστημα,αλλά δεν καταχωρήθηκαν ούτε στοιχεία κτισμάτων αλλά ούτε και στοιχεία αγροτεμαχίων.
Απλά υποβλήθηκε και δεν μπορούν να σας ζητάνε και τα ρέστα.
Τώρα σας δίνει την δυνατότητα να τα καταχωρήσετε φτου και απο την αρχή πηγαίνοντας στην επιλογή κάτω δεξιά "προσθήκη¨.
Και αν εχεις το αντίγραφο του αρχικού,πάει καλά.
Αν δεν το έχεις ξανά μανά τα ίδια.Συμβόλαια κλπ.

Για αυτό αν πάρετε ειδοποίηση για διόρθωση και μπείτε στην εφαρμογή, και δείτε ένα απόλυτο κενό,τότε θα ξαναγράψετε τα στοιχεία των κτισμάτων και των αγροτεμαχίων πάλι από την αρχή.Ι
σως όμως πράγματι να κάνατε λάθος εσείς και να τα μπλέξατε με τους αυξοντες αριθμούς των ε9 2005-2008.
http://dcorfu.blogspot.com/2009/06/e9.html

ΓΣΕΕ: Πενταετία στις εργατικές αξιώσεις από το ΕΔΑΔ

Δικαστική απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (ΕΔΑΔ) φέρνει τα πάνω κάτω στην ελληνική νομοθεσία περί εργατικών αξιώσεων κατά του Ελληνικού Δημοσίου.Σύμφωνα με το ΕΔΑΔ, η διετής παραγραφή των εργατικών αξιώσεων κατά του Ελληνικού Δημοσίου προσβάλλει το πρώτο πρόσθετο πρωτόκολλο της ευρωπαϊκής σύμβασης για τα δικαιώματα του ανθρώπου (υπόθ. Νο 36963/2006), πράγμα που σημαίνει ότι οι εργαζόμενοι που μετά από δικαστική απόφαση δικαιούνται χρήματα από το Ελληνικό Δημόσιο, αυτά θα αφορούν την πενταετία και όχι τη διετία.
Επίσης κρίθηκε ότι η τοκοφορία των αξιώσεων αρχίζει από την ημέρα γέννησης του δικαιώματος και όχι από την επίδοση της αγωγής. Όπως αναφέρει η ΓΣΕΕ σε ανακοίνωσή της, "η απόφαση αυτή αποτελεί ένα ηχηρό μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση, μετά την πρόσφατη απόφαση του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου που δέχθηκε ότι οι εργατικές αξιώσεις παραγράφονται στα δύο χρόνια".
"Η ΓΣΕΕ χαιρετίζει την απόφαση αυτή που δίνει τη δυνατότητα στους εργαζόμενους να διεκδικούν πλέον τις αξιώσεις τους σε βάθος πενταετίας και μάλιστα από την ημέρα δημιουργίας του δικαιώματος."
http://www.capital.gr/News.asp?id=765408

Σάββατο, 27 Ιουνίου 2009

Τα χειρωνακτικά επαγγέλματα πρώτα σε ζήτηση, σύμφωνα με έρευνα του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Απέτυχε στις πανελλήνιες εξετάσεις και δεν υπάρχει προοπτική σπουδών σε ΑΕΙ; Καιρός να σκεφτεί και τα επαγγέλματα του υδραυλικού, του ηλεκτρολόγου, το συνεργείο αυτοκινήτων και το επιπλάδικο...

Αυτό τουλάχιστον υποστηρίζει έρευνα που έγινε για λογαριασμό του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, τα αποτελέσματα της οποίας έδειξαν ότι τα γνωστά χειρωνακτικά επαγγέλματα των εμπειρικών τεχνιτών έχουν σήμερα πέραση και μέλλον. Μερικές φορές ίσως και μεγαλύτερες οικονομικές απολαβές απ’ όσες προσφέρει το πτυχίο...

Τρεις στους τέσσερις Θεσσαλονικείς χρειάζονται ηλεκτρολόγο και δεν τον βρίσκουν και το ίδιο ποσοστό θεωρεί ότι «δεν υπάρχουν στην αγορά» υδραυλικοί.

Η μεγάλη αυτή ζήτηση είναι και ο λόγος που αυτά τα δύο επαγγέλματα κατατάσσονται στην κατηγορία των επαγγελμάτων που δεν έχουν κορεστεί. Στην ίδια κατηγορία, αν και με λιγότερη ζήτηση, αναδείχθηκαν από την έρευνα κι αυτά του υπαλλήλου συνεργείου αυτοκινήτων, του τεχνίτη επίπλων και του βιοτέχνη-επιχειρηματία φασόν (ένας κλάδος στον οποίο η Θεσσαλονίκη έχει παράδοση).

Οι απαντήσεις των πολιτών στα ερωτηματολόγια που διανεμήθηκαν έδειξαν ότι περισσότερο κορεσμένα είναι τα κομμωτήρια, τα αρτοποιεία και τα ζαχαροπλαστεία.

Επιχειρηματικότητα

Στην έρευνα συμμετείχαν 1.083 επιχειρήσεις-μέλη του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου και 505 καταναλωτές, ενώ τα αποτελέσματά της έκαναν τον πρόεδρο του ΒΕΘ, κ. Σ. Μαγόπουλο, να απευθύνει έκκληση για αλλαγή νοοτροπίας του Ελληνα, ο οποίος όπως είπε «αντί να κοπιάζει για μια θέση στο Δημόσιο, θα πρέπει να στραφεί στην επιχειρηματικότητα».

Για την κατάσταση αυτή, σύμφωνα με τον κ. Μαγόπουλο, «ευθύνεται σε μεγάλο βαθμό και το κράτος που δεν παρέχει ισχυρά κίνητρα για την στροφή των νέων στην επιχειρηματικότητα».

Από την έρευνα διαπιστώθηκε επίσης ότι η πλειοψηφία των βιοτεχνικών κλάδων στη Θεσσαλονίκη έχει συμπληρώσει 20ετία, ένας στους δύο δεν βλέπει διάδοχη κατάσταση και 7 στους 10 πιστεύουν ότι στον χώρο τους υπάρχει κορεσμός. Νεότερος, μάλιστα, αναδεικνύεται ο κλάδος των εκδόσεων (μέσος όρος 17 χρόνια) και γηραιότερος, των επίπλων (μέσος όρος 23 χρόνια).

Πάντως, 3 στους 4 βιοτέχνες της Θεσσαλονίκης δηλώνουν ικανοποιημένοι με το γεγονός ότι υπάρχει διάδοχη κατάσταση από την οικογένεια στο επάγγελμά τους.

http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_economy_1_27/06/2009_320119


Νέα αυστηρά κριτήρια στη χορήγηση στεγαστικών δανείων

Ενα νέο εμπόδιο καλείται να αντιμετωπίσει η αγορά κατοικίας. Μετά τις πρώτες αισιόδοξες ενδείξεις για την επιτάχυνση στη χορήγηση στεγαστικών δανείων από την πλευρά των τραπεζών προέκυψε ένα νέο απρόσμενο πρόβλημα. Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο των πιστωτικών ελέγχων φαίνεται ότι επαναδραστηριοποιήθηκαν οι ρυθμίσεις για τη σύνδεση των δαπανών εξυπηρέτησης των στεγαστικών δανείων με το ύψος του διαθεσίμου εισοδήματος του υποψήφιου δανειολήπτη. Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις τα ποσά που καταβάλλονται για την εξυπηρέτηση του δανείου δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν το 30% του διαθεσίμου οικογενειακού εισοδήματος. Οι τράπεζες στο πλαίσιο εφαρμογής της συγκεκριμένης υποχρέωσης αναγκάζονται να απορρίπτουν ένα σημαντικό ποσοστό των αιτήσεων για χορηγήσεις στεγαστικών δανείων. Από την άλλη πλευρά, οι χορηγήσεις στεγαστικών δανείων φρενάρουν εξαιτίας της ρευστότητας που υπάρχει στον τρόπο εφαρμογής της ρύθμισης για την εγγύηση από το ελληνικό Δημόσιο του 25% του ποσού του στεγαστικού δανείου που χορηγείται για την αγορά κατοικίας. «Οι ασάφειες και οι περιορισμοί που υπάρχουν επιτείνουν ακόμα περισσότερο το ήδη υφιστάμενο αρνητικό κλίμα που επικρατεί στην αγορά. Ενδεικτικό θα πρέπει να θεωρηθεί το γεγονός ότι οι αιτήσεις για τη χορήγηση στεγαστικών δανείων τον φετινό Ιούνιο είναι λιγότερες, σε ποσοστό που ξεπερνά το 60% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο περυσινό μήνα.

Οπως μάλιστα επισήμανε επικεφαλής του τομέα χορηγήσεων ιδιωτών, «το πραγματικό πρόβλημα που υπάρχει στην αγορά είναι ότι έχει επικρατήσει η προσδοκία για μεγάλες μειώσεις τιμών στην αγορά. Οταν η προσδοκία αυτή δεν επιβεβαιώνεται, τότε οι υποψήφιοι αγοραστές προτιμούν να καθυστερούν τις αποφάσεις τους, προσδοκώντας χαμηλότερες τιμές. Πρόκειται για έναν φαύλο κύκλο, ο οποίος θα διακοπεί μόνο όταν οι αγοραστές διαπιστώσουν ότι οι τιμές όχι μόνο δεν πέφτουν, αλλά αντίθετα ανεβαίνουν».

Αυτό που θα πρέπει να επισημανθεί είναι ότι, σύμφωνα με ασφαλείς μετρήσεις, οι τιμές στα λεγόμενα εμπορικά σπίτια το τελευταίο εξάμηνο έχουν καταγράψει οριακή άνοδο σε σύγκριση με τις αρχές του χρόνου. Αντίθετα, η πτώση αφορά κυρίως ακίνητα τα οποία δεν θεωρούνται ιδιαίτερα εμπορικά.

http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_economy_1_27/06/2009_320066

Τετάρτη, 17 Ιουνίου 2009

Διόρθωση ΕΤΑΚ - ενημέρωση για την εκκαθάριση

Σύμφωνα με την εφημερίδα Το Βήμα, χιλιάδες είναι τα λάθη που έχουν εντοπιστεί στα έντυπα Ε9 που είχαν υποβληθεί τα προηγούμενα χρόνια, με αποτέλεσμα οι φορολογούμενοι να πρέπει να τα διορθώσουν είτε μέσω Διαδικτύου είτε μέσω του τηλεφωνικού κέντρου, ενώ μπορούν να απευθυνθούν και στις εφορίες για την υποβολή συμπληρωματικών ή τροποποιητικών δηλώσεων Ε9.
Από την Τρίτη τέθηκε σε λειτουργία υπηρεσία τηλεφωνικής ενημέρωσης για την εκκαθάριση του ΕΤΑΚ έτους 2008.
Η υπηρεσία απαντά στον αριθμό κλήσης 210-9472500. Για να χρησιμοποιήσει τη νέα υπηρεσία ο ενδιαφερόμενος πληκτρολογεί από τηλεφωνική συσκευή με τονικό σήμα τον αριθμό κλήσης της υπηρεσίας και τον ΑΦΜ του. Οι πληροφορίες που παρέχει αυτόματα η υπηρεσία στον ενδιαφερόμενο είναι: η ολοκλήρωση ή μη της διαδικασίας εκκαθάρισης του ΕΤΑΚ που τον αφορά σε περίπτωση που έχει γίνει η εκκαθάριση, η ημερομηνία εκκαθάρισης και το αποτέλεσμά της (χρεωστικό ή μηδενικό) και η ημερομηνία πληρωμής.
Newsroom ΔΟΛ

Δευτέρα, 15 Ιουνίου 2009

ΥΠΟΙΚ: Απόφαση για αποδείξεις λιανικής στα καταστήματα

Να εκδίδουν αποδείξεις λιανικής πώλησης, με κάθε σερβίρισμα και όχι εναλλακτικά στο τέλος όλων των παραγγελιών υποχρεούνται από 1/7/2009 οι ιδιοκτήτες των καταστημάτων που διαθέτουν στο κοινό οποιοδήποτε είδος τροφής ή ποτού με απόφαση του υφυπουργού Αντώνη Μπέζα, στο πλαίσιο της προσπάθειας του υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής.
Ειδικότερα, όπως σημειώνεται σχετικά, με Απόφαση του υφυπουργού κ. Αντώνη Μπέζα (ΠΟΛ.1081/12.6.2009), οι ιδιοκτήτες των καταστημάτων που διαθέτουν στο κοινό οποιοδήποτε είδος τροφής ή ποτού (εστιατόρια, κέντρα διασκέδασης, ψητοπωλεία, καφετέριες, πιτσαρίες, μπάρ κλπ) υποχρεούνται από 1.7.2009 να εκδίδουν αποδείξεις λιανικής πώλησης με κάθε σερβίρισμα, ενώ παράλληλα καταργείται η δυνατότητα να αντικαθίστανται οι αποδείξεις με δελτίο παραγγελίας σε κάθε στάδιο σερβιρίσματος.
http://www.capital.gr/News.asp?id=756416

Τρίτη, 9 Ιουνίου 2009

Επιστρέφουν οι αποδείξεις για έκπτωση του φόρου

Τη διεύρυνση των δαπανών για τις οποίες παρέχονται εκπτώσεις φόρου με αποδείξεις προωθεί άμεσα το υπουργείο Οικονομικών σε μια προσπάθεια να τονώσει τα έσοδα και να αντιμετωπίσει τη φοροδιαφυγή. Το μέτρο θα ισχύσει από φέτος και θα αφορά αποδείξεις δαπανών για συνεργεία αυτοκινήτων, καθαριστήρια, δίδακτρα ιδιωτικών σχολείων, τουριστικά καταλύματα, καφετέριες, παιδικούς σταθμούς, ένδυση και υπόδηση, αγορά ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, βιβλίων και καλλυντικών.
http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_economy_1_09/06/2009_317858

Αλλάζω ΚΛΙΜΑτιστικό

Η δράση «Αλλάζω ΚΛΙΜΑτιστικό» αφορά στην επιδότηση της αντικατάστασης και ανακύκλωσης παλαιών ενεργοβόρων οικιακών συσκευών κλιματισμού.

http://www.allazoklima.gr/

Παρασκευή, 5 Ιουνίου 2009

Τέλος στα υπόγεια ... play rooms

Φρένο σε μια χρόνια μεθόδευση των κατασκευαστών κατοικιών ενδέχεται να βάλει το ΣτΕ με τις «ευλογίες» του οικονομικού επιτελείου, με στόχο αυτή τη φορά τις μονοκατοικίες και τις μεζονέτες. Τις προσεχείς ημέρες αναμένεται να συζητηθεί στην Ολομέλεια του ΣτΕ εισήγηση με αντικείμενο την απαγόρευση της κατασκευής υπόγειου χώρου, που να συνδέεται με την κύρια κατοικία και να μην προσμετράται στον συντελεστή δόμησης. Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι θα καταργούνται τα λογής λογής καθιστικά ή play rooms, τα οποία στην οικοδομική άδεια εμφανίζονταν ως υπόγειοι αποθηκευτικοί χώροι και σε κάθε περίπτωση όχι τμήμα της κύριας κατοικίας.
Υπολογίζεται ότι σχεδόν όλες οι μονοκατοικίες τα τελευταία 15 χρόνια κατασκευάστηκαν με τον τρόπο αυτόν, δηλαδή «βαπτίζονταν» ως υπόγεια σημαντικά τμήματα των κατοικιών (ακόμα και επιφάνειες της τάξης των 50 - 100 τ. μ.), χωρίς όμως να προσμετρώνται στον συντελεστή δόμησης. Mε τον τρόπο αυτόν, οι κατασκευαστές κατόρθωναν να μεγιστοποιούν τη δομήσιμη επιφάνεια της εκάστοτε κατοικίας, κατά συνέπεια και το κέρδος τους. Το βέβαιο είναι ότι για άλλη μία φορά τους τελευταίους μήνες, επικρατεί αναστάτωση στις τάξεις της Ενωσης Κατασκευαστών Κτιρίων Ελλάδος (ΕΚΚΕ), με τον πρόεδρο κ. Δημ. Καψιμάλη να αναφέρει στην «Κ» πως έχει ζητήσει νομική γνωμάτευση για το ζήτημα, τονίζοντας ότι «αν ληφθεί τέτοια απόφαση από το ΣτΕ, οι αγοραστές μονοκατοικιών στο μέλλον θα κληθούν να πληρώσουν αυξημένα ποσά για να αποκτήσουν τα ίδια τετραγωνικά με σήμερα».
Εκτός από το πρώτο υπόγειο (σημερινό playroom), το ΣτΕ ενδέχεται να καταστήσει παράνομη και την κατασκευή δεύτερου υπογείου, εφόσον αυτό δεν έχει προσμετρηθεί στον συντελεστή δόμησης. Εφόσον επισημοποιηθούν τα παραπάνω με τη μορφή δημοσιευμένης απόφασης, πρακτικά θα αλλάξει ριζικά ο τρόπος κατασκευής μονοκατοικιών - μεζονετών, ενώ θα δημιουργηθεί σοβαρό ζήτημα με τις υφιστάμενες κατασκευές. Μάλιστα, εκτιμάται ότι θα προκύψει μια νέα πολυπληθής ομάδα ιδιοκτητών κατοικιών (αυτή τη φορά περισσότερο ευκατάστατοι), οι οποίοι θα κληθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες να προχωρήσουν σε τακτοποίηση τυχόν αυθαίρετων τμημάτων των κτισμάτων τους.
Το βέβαιο είναι ότι η οικοδομική δραστηριότητα θα δεχτεί ένα ακόμα πλήγμα, έως ότου ξεκαθαρίσει το ζήτημα, αφού οι περισσότεροι κατασκευαστές θα αναβάλουν νέες οικοδομές, ακόμα και αν βρίσκονται ένα βήμα πριν από τη λήψη οικοδομικής άδειας. Ταυτόχρονα, θα δυσχερανθεί περισσότερο η πώληση μεζονετών και μονοκατοικιών, κατηγορία που ούτως ή άλλως εμφανίζει χαμηλή ζήτηση τους τελευταίους μήνες, λόγω του υψηλού κόστους.
http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_economy_1_05/06/2009_317348

Υπεγράφη η κοινή υπουργική απόφαση για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών στις στέγες

Από τους υπουργούς Οικονομίας, Ανάπτυξης και ΠΕΧΩΔΕ, υπεγράφη την Πέμπτη η Κοινή Υπουργική Απόφαση για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών στις στέγες, που θα ισχύσει από 1η Ιουλίου. Οι όροι εγκατάστασης θα οριστούν με νεώτερη απόφαση.
Όπως ανακοινώθηκε από το υπουργείο Ανάπτυξης, οι όροι εγκατάστασης θα οριστούν με νεώτερη απόφαση του υπουργού ΠΕΧΩΔΕ, Γιώργου Σουφλιά.
Το πρόγραμμα «Φωτοβολταϊκά στις Στέγες» δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες να αξιοποιήσουν την πράσινη ενέργεια τοποθετώντας φωτοβολταϊκά στη στέγη τους για παραγωγή ηλεκτρισμού, με ευνοϊκά κίνητρα και απλές διαδικασίες.
Η ΔΕΗ θα αγοράζει την ενέργεια, που θα παράγουν τα φωτοβολταϊκά, προς 55 λεπτά την κιλοβατώρα, τιμή που ισχύει για όσες συμβάσεις υπογραφούν το 2009, 2010 και 2011 και θα είναι εγγυημένη για 25 χρόνια με τιμαριθμική αναπροσαρμογή.
Για την ηλεκτρική ενέργεια που διοχετεύεται στο δίκτυο γίνεται λογιστικός συμψηφισμός από τη ΔΕΗ με το κόστος της ενέργειας που καταναλώνεται για τις ανάγκες του κυρίου του φωτοβολταϊκού. Η κοινή υπουργική απόφαση ορίζει ότι οι διαδικασίες για τον πολίτη-παραγωγό-καταναλωτή είναι απλές και γρήγορες. Δεν απαιτείται καμία αδειοδότηση ΥΠΑΝ-ΥΠΕΧΩΔΕ, παρά μόνο έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας. Δεν υπάρχει καμία φορολογική ή ασφαλιστική υποχρέωση (άνοιγμα βιβλίων έναρξης εργασιών, έκδοση τιμολογίων, ασφάλιση, ΚΒΣ, ΦΠΑ, φορολογία εισοδήματος).
*Αναφορικά με το πρόγραμμα απόσυρσης κλιματιστικών που θα εφαρμοστεί από την ερχόμενη Δευτέρα ,το υπουργείο Ανάπτυξης προειδοποίησε τους καταναλωτές ότι ορισμένοι επιτήδειοι έχουν δημιουργήσει ιστοσελίδες που δεν έχουν σχέση με το πρόγραμμα.
Η επίσημη ιστοσελίδα είναι στη διεύθυνση www.allazoklima.gr, λειτουργεί από την Πέμπτη για τους καταστηματάρχες και από την επόμενη Δευτέρα για το ευρύ κοινό.
Newsroom ΔΟΛ

Πέμπτη, 4 Ιουνίου 2009

Δέκα νέοι σταθμοί μετρό έως το καλοκαίρι του 2010

Δέκα νέοι σταθμοί μετρό θα τεθούν σε λειτουργία έως το καλοκαίρι του 2010 όπως δήλωσε σήμερα ο υπουργός ΠΕΧΩΔΕ Γιώργος Σουφλιάς στο πλαίσιο επίσκεψής του με τον πρωθυπουργό Κώστα Καραμανλή στον Άλιμο στο εργοτάξιο της επέκτασης του Μετρό προς το Ελληνικό. Ειδικότερα, σύμφωνα με τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ οι δέκα σταθμοί που θα τεθούν σε λειτουργία έως το 2010 έχουν ως εξής:
α) μέσα στον Αύγουστο του 2009, ο σταθμός Νομισματοκοπείο,β) μέχρι το τέλος του 2009, οι σταθμοί Χολαργός, Χαϊδάρι, Περιστέρι, Ανθούπολη (4)γ) μέχρι την Άνοιξη του 2010, οι σταθμοί Ηλιούπολη, Άλιμος, Αργυρούπολη, Ελληνικό (4)δ) μέχρι το Καλοκαίρι του 2010 ο σταθμός Αγ.Παρασκευή.
Επιπλέον, ο κ. Σουφλιάς ανέφερε ότι ο Διαγωνισμός για την επέκταση του Μετρό στα Δυτικά Προάστια με κατάληξη στον Πειραιά, με υπόγεια σήραγγα μήκους 7,6 χλμ. και 6 σύγχρονους σταθμούς (Αγ. Βαρβάρα, Κορυδαλλός, Νίκαια, Μανιάτικα, Πειραιάς, Δημ. Θέατρο) ύψους 515 εκατ. ευρώ βρίσκεται σήμερα σε εξέλιξη.
Εξάλλου, σύμφωνα με τον ΥΠΕΧΩΔΕ για τη Γραμμή U (Γραμμή 4), δηλαδή τη Γραμμή με μορφή Πέταλο, που ξεκινά από το Γαλάτσι, περνά από τα Δικαστήρια, από το κέντρο στο Πανεπιστήμιο και μετά από το Παγκράτι κατευθύνεται προς το Μαρούσι, με 20 χλμ. υπόγειας σήραγγας και 20 σταθμούς, οι μελέτες έχουν προχωρήσει με εντατικούς ρυθμούς, ενώ τόνισε ότι σε αυτό το πλαίσιο είναι εφικτή η η δημοπράτησή της πριν το τέλος του έτους. Ενώ όσον αφορά τη χρηματοδότηση της Γραμμής U, ο κ. Σουφλιάς δήλωσε: «σύντομα πρόκειται να φέρω πρόταση στην Κυβερνητική Επιτροπή».
Παράλληλα, μέσα από το νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο της Αθήνας που σύντομα θα φέρουμε προς ψήφιση στη Βουλή προβλέπουμε ένα μακροπρόθεσμο σχέδιο με δίκτυο 8 Γραμμών μετρό με 220 χλμ. και 200 σταθμούς, εξυπηρετώντας έτσι σχεδόν το σύνολο του πληθυσμού της Πρωτεύουσας.
http://www.capital.gr/News.asp?id=749625

Τετάρτη, 3 Ιουνίου 2009

Φορές τα ενοίκια

Να νοικιάσω ή να αγοράσω;
...
3) Μπορώ να αγοράσω ένα μεγάλο διαμέρισμα αλλά δεν ξέρω αν με συμφέρει; Μια απάντηση μπορεί να προκύψει από την ακόλουθη άσκηση: Ρωτάτε πόσο πωλείται και πόσο ενοικιάζεται ένα διαμέρισμα. Έστω ότι μιλάμε για ένα σπίτι αξίας 300.000 ευρώ το οποίο ενοικιάζεται προς 800 ευρώ τον μήνα. Κάνοντας μια διαίρεση της τιμής πώλησης προς το μηνιαίο ενοίκιο, προκύπτει ότι η τιμή αγοράς αντιστοιχεί σε 375 ενοίκια. Με τέτοιο πολλαπλασιαστή, δύο πράγματα μπορούν να συμβαίνουν, ή το ενοίκιο είναι πολύ ακριβό (οπότε συμφέρει να το νοικιάσετε) ή το σπίτι είναι πολύ ακριβό (οπότε δεν συμφέρει να το αγοράσετε).
4) Τι θα συνέβαινε αν το ίδιο σπίτι, αντί για 800 ευρώ, ενοικιαζόταν προς 1200 ευρώ; Σε αυτή την περίπτωση, θα έπρεπε να εξετάσετε σοβαρά το ενδεχόμενο αγοράς. Γενικά, οι ειδικοί της αγοράς χρησιμοποιούν τον ακόλουθο κανόνα: Αν ένα ακίνητο μπορεί να αγοραστεί σε τιμή που αντιστοιχεί σε λιγότερα από 300 ενοίκια (π.χ 250 ακίνητα) τότε αποτελεί ευκαιρία. Αν το τίμημα ανεβαίνει προς τα 350 ενοίκια, τότε η αγορά δεν ενδείκνυται ως λύση.
http://www.reporter.gr/default.asp?pid=16&la=1&art_aid=214038

Δευτέρα, 1 Ιουνίου 2009

Πρόγραμμα αντικατάστασης παλαιών κλιματιστικών

Πρόγραμμα για την απόσυρση παλαιών ενεργοβόρων οικιακών συσκευών κλιματισμού παρουσίασε ο υπουργός Ανάπτυξης, Κωστής Χατζηδάκης.
Το πρόγραμμα αυτό αποσκοπεί στην απόσυρση παλαιών και ενεργοβόρων εν λειτουργία οικιακών κλιματιστικών με αντίστοιχη επιδότηση αγοράς νέας συσκευής υψηλών ενεργειακών προδιαγραφών.
Θα ξεκινήσει την επόμενη Δευτέρα 8 Ιουνίου και θα έχει χρονική διάρκεια έξι μηνών.
Ο προϋπολογισμός της δράσης είναι 15εκ€ και το ποσοστό επιδότησης θα είναι 35% επί της τιμής του καινούριου, με μέγιστη δυνατή επιδότηση τα 500€, καθώς και με περιορισμό σε 2 κλιματιστικά σε κάθε πολίτη.
Δεν υπάρχει συγκεκριμένος περιορισμός στο μέγεθος του κλιματιστικού, επιδοτούνται από 9.000 μέχρι 24.000BTU, αλλά υπάρχει η βασική προϋπόθεση της υψηλής ενεργειακής κλάσης (inverter A ή Β στις μεγάλες συσκευές).
Ο βασικός στόχος της δράσης είναι η εξοικονόμηση ενέργειας στον οικιακό τομέα κυρίως στην περίοδο της καλοκαιρινής αιχμής, κάτι που θα αποφέρει πολλαπλά οφέλη για το περιβάλλον, αλλά και για την οικονομία μας συνολικά.
«Με απλές πράξεις που έχουμε επιβεβαιώσει και μπορείτε να δείτε και μόνοι σας καταλήγουμε ότι θα έχουμε σχεδόν 20GWh εξοικονόμηση ενέργειας. Αυτή η μείωση αυτομάτως σημαίνει μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα κατά περίπου 20.000 τόνους ετησίως», ανέφερε ο κ. Χατζηδάκης.
http://www.naftemporiki.gr/news/static/09/06/01/1671493.htm

7) Ποια είναι η απαιτούμενη διαδικασία για να συμμετάσχει κάποιος στη δράση;
Τι δικαιολογητικά απαιτούνται;
Η διαδικασία είναι πολύ απλή. Ο καταναλωτής έχοντας μαζί του τα 2 δικαιολογητικά που απαιτούνται, μπορεί να πάει στο κατάστημα της επιλογής του και αφού επιλέξει τη συσκευή κλιματισμού που τον ενδιαφέρει από αυτές που επιδοτούνται, να συμπληρώσει και να υπογράψει το «Έντυπο Αγοράς Συσκευής».Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι η Αστυνομική Ταυτότητα και ένα απλό φωτοαντίγραφο αυτής ή το Διαβατήριο σε περίπτωση ξένης υπηκοότητας, ένα αντίγραφο ενός πρόσφατου λογαριασμού της ΔΕΗ (της οικίας στην οποία θα αντικατασταθεί το κλιματιστικό).
8) Πώς θα λάβει την επιδότηση ο καταναλωτής;
Ο καταναλωτής λαμβάνει την επιδότηση άμεσα στο κατάστημα και χωρίς καμία ταλαιπωρία. Συγκεκριμένα, κατά την αγορά της νέας συσκευής, καταβάλλει μόνο τη δική του συμμετοχή, δηλαδή αγοράζει το κλιματιστικό σε χαμηλότερη τιμή. Η επιδότηση υπολογίζεται στη λιανική τιμή πώλησης της συσκευής απολύτως μετρητοίς. Αυτό δε σημαίνει ότι ο καταναλωτής πρέπει να πληρώσει μετρητοίς το ποσό που του αναλογεί. Μπορεί να πληρώσει με οποιονδήποτε τρόπο επιθυμεί, αλλά το ποσό της επιδότησης θα υπολογισθεί στην τιμή μετρητοίς.

Κατά τη διάρκεια της δράσης, θα λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης/πληροφόρησης (Help Desk), από την οποία θα δίνονται πληροφορίες σχετικά με τη δράση και απαντήσεις σε τυχόν ερωτήσεις ενώ θα καταγράφονται και πιθανά παράπονα. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ενδιαφερομένων θα υπάρχουν δύο υπηρεσίες, μία για τους καταναλωτές και μία για τα καταστήματα, οι οποίες θα είναι προσβάσιμες μέσω αστικής τηλεφωνικής κλήσης.
Το τηλέφωνο γραφείου Αρωγής Χρηστών (Help Desk) της δράσης είναι: 801-11-15 300.
Επίσης, θα υπάρχει και η δυνατότητα οι παραπάνω υπηρεσίες να παρέχονται και ηλεκτρονικά μέσω του Διαδικτύου.
http://www.in.gr/news/article.asp?lngEntityID=1019260&lngDtrID=251