Πέμπτη, 27 Μαρτίου 2008

Οδηγός φορολογούμενου

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ:
• ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
• ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
• ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (Φ.Π.Α.)
• ΚΩΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Κ.Β.Σ.)
• ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
• ΤΕΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ
• ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ
• ΜΗΤΡΩΟΥ
http://www.taxheaven.gr/show_law.php?id=6854

Ογκώδης οδηγός με κάμποση χρησιμότητα για ιδιώτες και περισσότερη για επαγγελματίες.

Σάββατο, 8 Μαρτίου 2008

Αναπροσαρμογή επιτοκίων καταναλωτικής πίστης

Η Τράπεζα Eurobank EFG ανακοίνωσε ότι, λαμβάνοντας υπόψη τη σημαντική πραγματική αύξηση του κόστους του χρήματος από την προηγούμενη μεταβολή του παρεμβατικού επιτοκίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, καθώς και την συνεχιζόμενη αστάθεια στις αγορές κεφαλαίων, αποφάσισε να προχωρήσει, από την Δευτέρα 17 Μαρτίου 2008, σε μερική προσαρμογή των επιτοκίων της Καταναλωτικής Πίστης ως εξής:
-Τα επιτόκια των πιστωτικών καρτών της Τράπεζας αναπροσαρμόζονται κατά 0,25%.
-Το επιτόκιο του καταναλωτικού δανείου «Ανοιχτή Γραμμή» καθώς και του ορίου υπερανάληψης, αναπροσαρμόζεται κατά 0,25%.
-Τα επιτόκια των υπολοίπων καταναλωτικών δανείων παραμένουν αμετάβλητα.

ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΕ ΠΑΡΑΔΟΞΕΣ ΕΠΟΧΕΣ...
ΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΜΕΙΩΝΟΝΤΑΙ Ή ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΣΤΑΘΕΡΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΑΥΞΑΝΟΝΤΑΙ...
(ΠΟΛΛΕΣ ΒΕΒΑΙΑ ΟΙ ΕΞΗΓΗΣΕΙΣ)

Δευτέρα, 3 Μαρτίου 2008

Έξυπνες κινήσεις που μειώνουν την φορολογία εισοδήματος

Η ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΙΝΑΙ ΜΗΤΗΡ ΜΑΘΗΣΕΩΣ

Σημαντικό όφελος έως και 8.000 ευρώ θα μπορούν να έχουν όσοι υποβάλουν μαζί με την φορολογική δήλωση τις αποδείξεις παροχής υπηρεσιών που συγκέντρωσαν από την 1η Αυγούστου έως 31 Δεκεμβρίου 2007 από κέντρα διασκέδασης, εστιατόρια, γυμναστήρια, και από επαγγελματίες όπως από υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους και λοιπούς επαγγελματίες. Από το ατομικό ή το οικογενειακό εισόδημα θα αφαιρείται το 40% των δαπανών και μέχρι 8.000 ευρώ. Επίσης άλλες δαπάνες αν υποβληθούν στην φορολογική δήλωση μειώνουν σημαντικά το φορολογητέο εισόδημα. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά καθώς και οι δαπάνες που εκπίπτουν από το φορολογητέο εισόδημα έχουν ως εξής:

Τα 29 απαραίτητα δικαιολογητικά
1. Μισθοί - συντάξεις - παρακρατούμενοι φόροι: Βεβαίωση αποδοχών από τον εργοδότη ή την υπηρεσία ή το ταμείο. Στη βεβαίωση αναγράφεται ο φόρος που παρακρατήθηκε και ο φόρος που αναλογεί.
2. Μισθοί - συντάξεις σε τυφλούς και ανάπηρους πάνω από 80%: Για τη φορολογική απαλλαγή τους απαιτείται γνωμάτευση της αρμόδιας Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής.
3. Προστατευόμενα μέλη: Βεβαίωση για την ηλικία και το βαθμό συγγένειας για πρόσωπα που συνοικούν και βαρύνουν τον φορολογούμενο. Αν έχουν αναπηρία 67% και πάνω συνυποβάλλεται και γνωμάτευση της Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής ώστε να αναγνωριστεί δαπάνη ευρώ χωρίς δικαιολογητικά.
4. Δήλωση από κληρονόμους: Ληξιαρχική πράξη θανάτου και πιστοποιητικό δημοτικής ή κοινοτικής αρχής για το είδος και ο βαθμός συγγένειας με τον κληρονομούμενο.
5. Κάτοικοι Ε.Ε.: Βεβαίωση της αλλοδαπής φορολογικής Αρχής για το συνολικό εισόδημά του και το εισόδημα που απόκτησε στην Ελλάδα.
6. Γέννηση, διαζύγιο, θάνατος: Ληξιαρχική πράξη θανάτου, γέννησης ή διαζευκτήριο, σε περίπτωση που ο φορολογούμενος επικαλείται ως προστατευόμενα μέλη του τέκνα, αδελφούς και ανήλικους συγγενείς του μέχρι τρίτου βαθμού.
7. Σπουδές: Βεβαίωση αναγνωρισμένης σχολής καθώς και δημόσιων ή ιδιωτικών ινστιτούτων επαγγελματικής κατάρτισης στο εσωτερικό.
8. Άνεργα τέκνα: Βεβαίωση του ΟΑΕΔ ότι μέσα στο έτος 2007 ήταν εγγεγραμμένα στα μητρώα ανέργων του.
9. Διάσταση συζύγων: Αντίγραφο αγωγής για διαζύγιο ή διατροφή ή πρακτικό κατανομής της κοινής περιουσίας για συναινετικό διαζύγιο.
10. Γονική μέριμνα: Αντίγραφο δικαστικής απόφασης για το γονέα με το υψηλότερο εισόδημα.
11. Υπάλληλοι που εργάζονται σε παραμεθόριες περιοχές: Βεβαίωση εργοδότη.
12. Δημόσιοι υπάλληλοι που εργάζονται σε παραμεθόριες περιοχές: Βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας.
13. Στρατιωτικοί σε παραμεθόριες περιοχές: Βεβαίωση της υπηρεσίας.
14. Φορολογούμενοι που κατοικούν μόνιμα σε νησί μέχρι 3.100 κατοίκους: Βεβαίωση του δημάρχου ή της Κοινότητας.
15. Δωρεάν παραχώρηση κατοικίας από γονείς σε τέκνα και αντίστροφα: Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 αυτού προς τον οποίο γίνεται η παραχώρηση.
16. Ενοίκιο κατοικίας: Αποδείξεις ενοικίων για κύρια κατοικία ή των παιδιών που σπουδάζουν σε άλλη πόλη. Αρκεί και μια από τις αποδείξεις αυτές ή υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία του ιδιοκτήτη, ΑΦΜ ή αριθμό ταυτότητας και ετήσιο μίσθωμα.
17. Δίδακτρα: Αποδείξεις παροχής υπηρεσιών για ιδιαίτερα μαθήματα ή φροντιστήρια.
18. Ιατρικές επισκέψεις: Θεωρημένη απόδειξη γιατρού.
19. Νοσήλια σε κλινικές και νοσοκομεία: Απόδειξη για τη δαπάνη και βεβαίωση του διευθυντή για το χρόνο νοσηλείας.
20. Διαρκής ιατρική κάλυψη: Περιλαμβάνονται και οι ακτινολογικές και μικροβιολογικές εξετάσεις, ενώ δεν περιλαμβάνεται η δαπάνη για οδοντοθεραπεία και οδοντοπροσθετική.
21. Αμοιβή αποκλειστικής νοσοκόμας: Βεβαίωση γιατρού και απόδειξη είσπραξης αμοιβής.
22. Περίθαλψη ηλικιωμένων - αναπήρων: Απόδειξη και βεβαίωση διευθυντή ή νόμιμου εκπροσώπου για έξοδα σε επιχειρήσεις -εντός της χώρας- περίθαλψης ηλικιωμένων προσώπων και προσώπων με κινητική αναπηρία.
23. Περίθαλψη ανάπηρων παιδιών: Στοιχεία, που να αποδεικνύουν ότι τα τέκνα είναι άγαμα ή διαζευγμένα ή τελούν σε κατάσταση χηρείας και ότι το ετήσιο εισόδημά τους δεν υπερβαίνει το ποσό των 6.000 ευρώ.
24. Γυαλιά, φακοί επαφής, ακουστικά: Απόδειξη λιανικής και βεβαίωση γιατρού.
25. Νοσήλια στο εξωτερικό: Βεβαιώσεις των αλλοδαπών γιατρών ή νοσοκομείων μεταφρασμένες και θεωρημένες από τον εκεί πρόξενο για νοσήλια που καταβλήθηκαν στο εξωτερικό.
26. Τόκοι πρώτης κατοικίας: Βεβαίωση για το ύψος των δεδουλευμένων τόκων που καταβλήθηκαν το 2007. Στη βεβαίωση θα πρέπει να αναγράφεται και το έτος σύναψης του δανείου.
27. Νέο στεγαστικό δάνειο: Βεβαίωση φορέα ότι πρόκειται για νέο δάνειο που συνάφθηκε για εξόφληση παλαιού στεγαστικού δανείου πρώτης κατοικίας.
28. Δάνεια για επισκευή διατηρητέων κτισμάτων: Βεβαίωση για το ποσό των τόκων που καταβλήθηκαν.
29. Διατροφή: Επικυρωμένο αντίγραφο της δικαστικής απόφασης ή της συμβολαιογραφικής πράξης και υπεύθυνη δήλωση του συζύγου που την εισέπραξε, στην οποία θα αναγράφεται ο ΑΦΜ του, το ετήσιο ποσό που εισέπραξε και τα στοιχεία αυτού που την κατέβαλε.

Οι 20 δαπάνες που εκπίπτουν από το φορολογητέο εισόδημα
1. Ασφάλιστρα ζωής: Απόδειξη ή βεβαίωση από την ασφαλιστική εταιρεία.
2. Ασφαλιστικές εισφορές: Βεβαίωση ή απόδειξη του ασφαλιστικού φορέα.
3. Δωρεές ακινήτων στο Δημόσιο: Αντίγραφο συμβολαίου και πιστοποιητικό υποθηκοφυλακείου.
4. Δωρεές ασθενοφόρων, ιατρικών μηχανημάτων: Τιμολόγιο.
5. Δωρεά χρηματικών ποσών: Διπλότυπη απόδειξη ή γραμμάτιο είσπραξης της δωρεάς ή χορηγίας και βεβαίωση ή αντίγραφο της οικείας πράξης του νόμιμου εκπροσώπου του δωρεοδόχου από την οποία να προκύπτει η αποδοχή της δωρεάς και η καταχώριση αυτής στα επίσημα βιβλία του δωρεοδόχου.
6. Δωρεά υπέρ πυρόπληκτων: Αποδεικτικό κατάθεσης του ποσού στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη τράπεζα ή στα ΕΛΤΑ.
7. Ενοίκιο υπαλλήλων λόγω μετάθεσης (εκτός Αττικής και Θεσσαλονίκης): Αποδείξεις ενοικίου και αντίγραφο της απόφασης μετάθεσης για δημόσιο υπάλληλο ή βεβαίωση του εργοδότη για ιδιωτικό υπάλληλο.
8. Ενοίκιο φορολογούμενου μέχρι 40 ετών λόγω μετεγκατάσταση στην επαρχία: Αποδείξεις ενοικίου και φωτοαντίγραφο ταυτότητας.
9. Φυσικό αέριο - φωτοβολταϊκά συστήματα, ηλιακοί θερμοσίφωνες: Τιμολόγιο ή απόδειξη για τα χρήματα που πληρώσατε το 2007.
10. Δαπάνη έως 2.400 ευρώ χωρίς δικαιολογητικά λόγω αναπηρίας: Για αναπήρους με αναπηρία 67% και πάνω γνωμάτευση της πρωτοβάθμιας υγειονομικής επιτροπής. Για τυφλούς, βεβαίωση της νομαρχίας ότι είναι εγγεγραμμένοι στο γενικό μητρώο τυφλών. Για νεφροπαθείς σχετική βεβαίωση του φορέα.
11. Μείωση κατά 50% του τεκμηρίου κατοικίας: Αποδεικτικά στοιχεία ότι οι κατοικίες αποκτήθηκαν από κληρονομιά ή δωρεά ή γονική παροχή και σε περίπτωση αγοράς από συνταξιούχο, στοιχεία για το χρόνο αγοράς και συνταξιοδότησης.
12. Αγορά ακινήτου: Αντίγραφο συμβολαίου ή βεβαίωση συμβολαιογράφου.
13. Αυτοκίνητα σε ακινησία: Βεβαίωση εφορίας.
14. Αυτοκίνητα αναπήρων: Γνωμάτευση υγειονομικής επιτροπής.
15. Πισίνα: Φωτοαντίγραφο άδειας κατασκευής ή σχεδιαγράμματος Πολεοδομίας.
16. Γονική παροχή: Φωτοαντίγραφο δήλωσης άτυπης δωρεάς ή γονικής παροχής ή διπλότυπη απόδειξη ή γραμμάτιο είσπραξης για χορηγίες.
17. Οικοδομή: Φωτοαντίγραφα του εντύπου υπολογισμού του ελάχιστου κόστους κατασκευής της οικοδομής και του πίνακα ανάλυσης κόστους κατασκευής στις επιμέρους εργασίες, που έχουν κατατεθεί στην αρμόδια Πολεοδομία (μόνο για άδειες που εκδόθηκαν από 1-1-1995 και μετά). Κατάσταση με δαπάνες.
18. Αγορά πρώτης κατοικίας: Αντίγραφο τίτλου απόκτησης.19. Κενά ακίνητα: Φωτοαντίγραφο των λογαριασμών ΔΕΗ ( 27,66€ -2,05%) ή κοινοχρήστων ή ύδρευσης κλπ.
20. Επισκευή κοινόχρηστων χώρων ακινήτων: Αντίγραφο συγκεντρωτικής κατάστασης δαπανών, με το είδος της δαπάνης, τον αριθμό του τιμολογίου και την κατανομή του συνόλου των δαπανών αυτών.
http://www.capital.gr/news.asp?Details=460557