Τρίτη, 11 Νοεμβρίου 2008

Οι ρυθμίσεις για το ΕΤΑΚ

Έπρεπε να αποσταλλούν εκκαθαριστικά σημειώματα ΕΤΑΚ με λάθη, να καθυστερήσει η αποστολή τους, να προκληθούν σημαντικές αντιδράσεις, για να αποφασίσει να εμφανιστεί τελικά στους φορολογούμενους ο υφυπουργός Οικονομικών και να προχωρήσει σε βελτιωτικές αποσαφηνίσεις του καθεστώτος, που διέπει τον υπολογισμό της αξίας και –κατά συνέπεια– του φόρου, για τα ακίνητα, τα οποία βρίσκονται υπό καθεστώς συνιδιοκτησίας με κάθε τρόπο μεταξύ πλέον του ενός ιδιοκτήτες.

Πώς διαμορφώνονται πλέον αυτές οι περιπτώσεις για τη φετινή χρονιά; Διαβάστε κατ΄ αρχήν τι ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομικών:

Στους εγγάμους αφαιρείται ποσό μέχρι 300.000€, το οποίο επιμερίζεται στους ιδιοκτήτες που έχουν αναγραφεί στη δήλωση στοιχείων ακινήτων, ανάλογα με τη μεγαλύτερης αξίας κατοικίας τους. Απαλλάσσεται, δηλαδή, η μεγαλύτερης αξίας κατοικία κάθε ιδιοκτήτη στην ίδια δήλωση, εφόσον η συνολική αξία των μεγαλύτερης αξίας κατοικιών των ιδιοκτητών κάθε δήλωσης δεν υπερβαίνει τις 300.000 ευρώ. Στην περίπτωση που η συνολική αξία των παραπάνω ακινήτων ξεπερνάει τις 300.000 ευρώ, τότε το ποσό αυτό κατανέμεται στους ιδιοκτήτες αναλογικά με την αξία της μεγαλύτερης σε αξία κατοικίας τους και αφαιρείται από αυτήν.

Τι σημαίνουν όλα αυτά πρακτικά; Ότι παίρνουμε τα εμπράγματα δικαιώματα, όπως αυτά έχουν καταγραφεί στην κοινή δήλωση από κάθε ιδιοκτήτη (υπόχρεος, σύζυγος, τέκνα) και λαμβάνουμε αφορολόγητο συνολικά για όλους τους ιδιοκτήτες μέχρι 300.000 ευρώ. Το αφορολόγητο αυτό το επιμερίζουμε –στην περίπτωση που τα ακίνητα αξίζουν πάνω από 300.000 ευρώ.

Πώς γίνεται ο επιμερισμός; Με βάση τη συμμετοχή του κάθε ιδιοκτήτη στη συνολική αξία της περιουσίας όλων των μελών της οικογένειας. Στην περίπτωση αυτή, αφαιρείται από τον καθένα το ποσοστό που έχει στο μεγαλύτερης αξίας ακίνητο. Τα παραδείγματα, που ακολουθούν, είναι χαρακτηριστικά.

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 1: 2 ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ - Ο σύζυγος έχει κατοικία φορολογητέας, αξίας 400.000€ και η σύζυγος κατοικία, αξίας 600.000€. Από το σύζυγο θα αφαιρεθούν 120.000€ και από τη σύζυγο 180.000€. Ο υπολογισμός γίνεται ως εξής:

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 2: ΙΔΙΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ - Ο σύζυγος έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας 30% μιας κατοικίας, αξίας 210.000€ και η σύζυγος έχει το 70% του ίδιου ακινήτου, αξίας 490.000€. Από το σύζυγο θα αφαιρεθούν 90.000€ και από τη σύζυγο 210.000€.

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 3: ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΗΜΙΤΕΛΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟ - Ο σύζυγος έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας 50% μιας κατοικίας, αξίας 60.000€, η σύζυγος το 100% μιας ημιτελούς κατοικίας, αξίας 30.000€ και το τέκνο έχει το 100% της ψιλής κυριότητας μιας κατοικίας, αξίας 120.000€. Το αφορολόγητο επιμερίζεται και στα τρία μέλη της οικογένειας.

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 4: ΙΔΙΟ ΑΚΙΝΗΤΟ – ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΚΑΙ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΕ ΣΥΖΥΓΟΥΣ ΚΑΙ ΤΕΚΝΑ - Ο σύζυγος έχει ποσοστό 50% της επικαρπίας μιας κατοικίας, αξίας 40.000€, η σύζυγος έχει ποσοστό 50% της επικαρπίας της ίδιας κατοικίας, αξίας 60.000€ και το κάθε ένα από τα δυο προστατευόμενα τέκνα τους έχει το 50% της ψιλής κυριότητας του ιδίου ακινήτου, αξίας 100.000€ το κάθε εμπράγματο δικαίωμα. Απαλλάσσονται για το σύνολο της κατοικίας.

Τι σημαίνουν όλα αυτά; Ότι πλέον αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού του αφορολογήτου και γίνεται ανά υπόχρεο και στο μεγαλύτερο σε αξία εμπράγματο δικαίωμά του. Θα πρέπει, όμως, το σύνολο του αφορολογήτου όλων των ιδιοκτητών να μην ξεπερνά τα 300.000 ευρώ.

http://www.capital.gr/articles.asp?showlist=0&catid=3&id=615944&expand=1

Δεν υπάρχουν σχόλια: