Δευτέρα, 2 Ιουνίου 2008

Άδεια μητρότητας

(ολίγο από κοροϊδία αλλά κάποιοι θα ενδιαφερθούν)

Εγκύκλιος ΟΑΕΔ: 433/9.5.2008 - Χορήγηση ειδικής παροχής προστασίας

1. Γενικά
Με την υπ’ αριθ. 33891/606/7.5.2008 υπουργική απόφαση, η οποία εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 142 του Ν.3655/2008, εγκρίθηκε η χορήγηση ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας.
2. Δικαιούχοι
Την ειδική αυτή άδεια δικαιούνται οι μητέρες, οι οποίες είναι ασφαλισμένες στο ΙΚΑ-ΤΕΑΜ και απασχολούνται σε επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις με σχέση εξαρτημένηςεργασίας, ορισμένου ή αορίστου χρόνου, με πλήρη ή μερική απασχόληση.Η ασφαλισμένη πρέπει να βρίσκεται σε ενεργή εργασιακή σχέση εξαρτημένης εργασίας κατά την έναρξη της άδειας μητρότητας και να έχει λάβει επίδομα μητρό-τητας από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.Δικαιούχοι της ειδικής παροχής προστασίας της μητρότητας είναι οι εργαζόμενες που, από τη δημοσί ευση του Ν.3655/2008 (3.4.2008) και μετά, βρίσκονται σε άδεια μητρότητας ή σε ισόχρονη προς το μειωμένο ωράριο άδεια (τρεις μήνες), όπως προβλέπεται από το άρθρο 9 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. των ετών 2004-2005, ή σε κανονική άδεια.
3. Έναρξη - Διάρκεια
Ημερομηνία έναρξης της ειδικής παροχής προστασίας της μητρότητας ορίζεται η επομένη της λήξης της άδειας κυοφορίας λοχείας ή της ισόχρονης προς το μειωμένο ωράριο άδειας ή και της κανονικής άδειας. Η διάρκεια της ειδικής παροχής προστασίας τηςμητρότητας ορίζεται σε έξι (6) μήνες.
4. Άσκηση δικαιώματος
Η δικαιούχος υποβάλλει, η ίδια ή δι’ αντιπροσώπου, στην αρμόδια υπηρεσία του ΟΑΕΔ, αίτηση εντός απο κλειστικής προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από τη λήξη της άδειας μητρότητας (τοκετού και λοχείας) ή της ισόχρονης προς το μειωμένο ωράριο άδειας ή και της ετήσιας κανονικής άδειας του Κεφαλαίου Α’ της ανωτέρω υπουργικής απόφασης.Κατά την πρώτη εφαρμογή και για διάστημα δύο (2) μηνών, η προθεσμία των εξήντα (60) ημερών αρχίζει από τη δημοσίευση της υπουργικής απόφασης.
5. Δικαιολογητικά
Α. Βεβαίωση εργοδότη, από την οποία θα προκύπτει η ενεργή εργασιακή σχέση κατά την έναρξη της άδειας μητρότητας, το είδος, η μορφή, η διάρκεια της εργασιακής σχέσης, οι μηνιαίες αποδοχές, ο μέσος όρος των ωρών μερικής απασχόλησης, η ημερομηνία πρόσληψης και, για συμβάσεις ορισμένου χρόνου, η ημερομηνία λήξης τους, καθώς και η λήψη της ετήσιας κανονικής άδειας που ενδεχομένως χορηγήθηκε μετά από την άδεια λοχείας ή της ισόχρονης προς το μειωμένο ωράριο άδειας.
Β. Αντίγραφο απόφασης επιδόματος μητρότητας (κυοφορίας - λοχείας) από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
Γ. Υπεύθυνη δήλωση της δικαιούχου, από την οποία αναλαμβάνει την υποχρέωση να γνωστοποιήσει εντός οκτώ (8) ημερών στην υπηρεσία του ΟΑΕΔ οποιαδήποτε μεταβολή της εργασιακής της σχέσης, καθώς τον Αριθμό Μητρώου ΙΚΑ και τον ΑΦΜ.
Δ. Αριθμός λογαριασμού (IBAN) Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας της δικαιούχου.
Ε. Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο (περί εργαζομένων υπηκόων τρίτων χωρών).
ΣΤ. Προκειμένου περί εργαζομένων υπηκόων τρίτων χωρών, οι ασφαλισμένες θα προσκομίζουν αντίγραφο άδειας διαμονής σε ισχύ ή αντίγραφο βεβαίωσης κατάθεσης αιτήματος για ανανέωση άδειας διαμονής.Μέχρι την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής διασύνδεσης με το ΙΚΑ, θα γίνεται αυτεπάγγελτη αναζήτηση Αναλυτικού Λογαριασμού Ασφαλισμένου, μέσω ΙΚΑ, για το εξάμηνο που προηγείται της έναρξης άδειας κυοφορίας - λοχείας.
6. Ποσό
Το ποσό της παροχής είναι ίσο με τον κατώτατο μισθό, όπως κάθε φορά καθορίζεται με βάση την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. Σημειώνουμε ότι ο βασικός μισθός από 1.1.2008 είναι 680,59 ευρώ.Σε περίπτωση απασχόλησης μέχρι και τέσσερις (4) ώρες ημερησίως ή μέχρι δεκατρείς (13) ημέρες τον μήνα, κατά μέσο όρο στη διάρκεια του εξαμήνου που προηγείται της άδειας κυοφορίας, το καταβαλλόμενο ποσό ισούται με το 1/2 του ανωτέρω καθοριζόμενου ποσού.Η αναλογία δώρων εορτών και επιδόματος άδειας υπολογίζεται με βάση τα προϋπολογιζόμενα ποσά και σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας εργατικής νομοθεσίας.Όπου υπάρχει αδυναμία υπολογισμού, οι υπηρεσίες θα συνεργάζονται με τις οικείες υπηρεσίες του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ).Σημειώνουμε ότι στα ανωτέρω ποσά δεν υπάρχουν προσαυξήσεις.Ο χρόνος της ειδικής άδειας προστασίας της μητρότητας λογίζεται ως χρόνος ασφάλισης στον Κλάδο Σύνταξης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, οι δε προβλεπόμενες εισφορές (20%) υπολογίζονται επί του κατά περίπτωση αναφερόμενου ποσού, από το οποίο ο ΟΑΕΔ παρακρατεί τηνπροβλεπόμενη εισφορά ασφαλισμένης (6,67%) και την αποδίδει στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, μαζί με την προβλεπόμενη εργοδοτική εισφορά (13,33%) που βαρύνει τον Οργανισμό.
7. Φορέας καταβολής
Αρμόδια υπηρεσία για την καταβολή της ειδικής παροχής είναι η τοπική Υπηρεσία Παροχών ή το Κέντρο Προώθησης Απασχόλησης 2 (ΚΠΑ 2) του τόπου κατοικίας της.Αρμόδιο όργανο για την αναγνώριση του σχετικού δικαιώματος είναι ο προϊστάμενος της ανωτέρω αναφερόμενης αρμόδιας υπηρεσίας του ΟΑΕΔ.
8. Διακοπή
Η παροχή διακόπτεται λόγω:
Α. Πρόσληψης και απασχόλησής της σε νέο εργοδότη.
Β. Αίτησης διακοπής της δικαιούχου.Αυτονόητα, διακόπτεται η ανωτέρω παροχή και σε κάθε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο λύεται η εργασιακή σχέση (λήξη σύμβασης ορισμένου χρόνου κατά τη διάρκεια της παροχής κ.λπ.).Η παροχή αυτή δεν διακόπτεται σε περίπτωση ασθένειας.Προκειμένου για υπηκόους τρίτων χωρών, η παροχή διακόπτεται εφόσον η άδεια διαμονής λήξει μέσα στην περίοδο καταβολής και δεν προσκομιστεί βεβαίωση κατάθεσης αιτήματος για ανανέωση.
9. Επίλυση διαφορών
Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει μεταξύ ΟΑΕΔ και της αιτούσας, επιλύεται σε πρώτο βαθμό από την Επιτροπή Επίλυσης Ασφαλιστικών Διαφορών (ΕΕΑΔ) της αρμόδιας Περιφερειακής Διεύθυνσης του Οργανισμού και σε δεύτερο βαθμό από το Δ.Σ. του Οργανισμού.Οι ενστάσεις κατά των σχετικών απορριπτικών αποφάσεων των αρμόδιων οργάνων ασκούνται εντός ανατρεπτικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση τους στην ενδιαφερόμενη.
10. Ενέργειες υπηρεσιών
Οι υπηρεσίες, μετά από την υποβολή της σχετικής αίτησης με τα σχετικά δικαιολογητικά, εκδίδουν απόφαση περί χορήγησης ή μη της σχετικής παροχής, εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών.Στην εγκριτική απόφαση θα προϋπολογίζονται τα αναλογούντα δώρα και το επίδομα άδειας και η καταβολή αυτών θα πραγματοποιείται στις νόμιμες προθεσμίες σύμφωνα με την εργατική νομοθεσία.Η παροχή καταβάλλεται σε έξι (6) μηνιαίες δόσεις,όπως ορίζεται από την απόφαση αναγνώρισης της αρμόδιας υπηρεσίας, και γίνεται με πίστωση του σχετικού λογαριασμού της Εθνικής Τράπεζας της δικαιούχου την ημερομηνία που ορίζεται με βάση την εγκριτική απόφαση.Οι υπηρεσίες θα συμπεριλάβουν την ειδική παροχή μητρότητας στις καταστάσεις που αποστέλλουν στη Διοίκηση για την Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (ΑΠΔ) κάθε μήνα με τις προβλεπόμενες εισφορές τόσο των ασφαλισμένων όσο και την εργοδοτική εισφορά (ΟΑΕΔ).Για την ασφαλή χορήγηση της παροχής, κατά τη διάρκεια αυτής θα διενεργείται τουλάχιστον ένας επιτόπιος έλεγχος στις επιχειρήσεις, όπου θα ελέγχονται η απασχόληση ή μη της ενδιαφερόμενης, καθώς επίσης και οι ώρες απασχόλησης για τις μερικώς απασχολούμενες.Το αντίγραφο του ελέγχου θα αποτελεί στοιχείο του φακέλου.Η δαπάνη βαρύνει τον ΚΑΕ 0685 του προϋπολογισμού του Οργανισμού.Τέλος, θα τηρείται ηλεκτρονικό Μητρώο της παροχής σε κάθε υπηρεσία.
11. Μεταβατική περίοδος
Για τις εργαζόμενες που κατά την έναρξη ισχύος του Ν.3655/2008 (3.4.2008) διένυαν την άδεια μητρότητας (τοκετού και λοχείας) ή την ισόχρονη προς το μειωμένοωράριο άδεια και οι οποίες επέστρεψαν ή θα επιστρέψουν στην εργασία τους, ισχύουν τα ακόλουθα:Α. Ως ημερομηνία έναρξης της ειδικής άδειας προστασίας της μητρότητας του Κεφαλαίου Α’ και της ειδικής παροχής προστασίας του Κεφαλαίου Β’ της παρούσας λογίζεται η ημερομηνία κατάθεσης της αίτησής τους στην αρμόδια υπηρεσία του ΟΑΕΔ.Β. Μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους στην αρμόδια υπηρεσία του ΟΑΕΔ εντός εξήντα (60) ημερών από τη δημοσίευση της ανωτέρω υπουργικής απόφασης.
Από τη Δευτέρα 12.5.2008 αρχίζει η υποβολή των αιτήσεων, ενώ η καταβολή θα πραγματοποιηθεί με τη δημοσίευση της υπουργικής απόφασης.

Επίσης,
Αρθρο ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ (Πλήρες και Ανανεωμένο)

2 σχόλια:

patsiouri είπε...

Μου φαίνεται πως έτσι όπως πάνε τα πράγματα το τελευταίο που θα απασχολεί τις μαμάδες είναι η άδεια!!!! Μάλλον το γάλα και οι πάνες που σε συνδυασμό χτυπάνε τρακοσάρι το μήνα είναι πιο ζωτικό!!! Μπρρρρ!!!

geokalp είπε...

το μέτρο δεν είναι άσχημο - συμφωνώ όμως, το γράφω κιόλας - τα λεφτά είναι άσχημα...

επίσης, κάτι που δεν είναι ιδιαίτερα γνωστό, δεν πιάνει τις τράπεζες!!