Πέμπτη, 23 Δεκεμβρίου 2010

Μικρότερη η έκπτωση από τους τόκους στεγαστικών δανείων

Σημαντικές αλλαγές στον τρόπο έκπτωσης των τόκων των στεγαστικών δανείων προβλέπει ο τελευταίος φορολογικός νόμος, οι διατάξεις του οποίου τίθενται σε ισχύ για πρώτη φορά στα εισοδήματα του 2010. Συγκεκριμένα με τον πρόσφατο φορολογικό νόμο καταργήθηκε η μείωση του φόρου κατά 40% του ποσού των τόκων στεγαστικών δανείων που είχαν συναφθεί κατά τα έτη 2009 και 2010 για απόκτηση οποιασδήποτε κατοικίας μέχρι διακόσια τετραγωνικά μέτρα (200 τ.μ.). Οι τόκοι των στεγαστικών δανείων που καταβάλλονται από το 2010 εκπίπτουν κατά 20% για πρώτη κατοικία μέχρι 120 τ.μ. κ.λπ. Δηλαδή, γι’ αυτά τα δάνεια (έχουν συναφθεί από 1/1/2003 και μετά) και μέχρι συνολικού ύψους δανείου 200.000 ευρώ αφαιρείται από τον φόρο το 20% του ποσού των δεδουλευμένων τόκων που καταβλήθηκαν κατά τη φορολογητέα χρήση. Για κατοικίες οι οποίες υπερβαίνουν τα 120 τ.μ. αφαιρείται από τον φόρο το 20% των τόκων που αντιστοιχούν στα 120 τ.μ.
Για τα παλαιότερα δάνεια μέχρι 31/12/2002 ισχύουν τα εξής:
- Για συμβάσεις δανείων που έγιναν μέχρι 31/12/1999 εκπίπτει από το εισόδημα το συνολικό ποσό των τόκων στεγαστικών δανείων για απόκτηση Α΄ κατοικίας, των τόκων δανείων για επισκευή και συντήρηση διατηρητέων κτισμάτων, και απαιτείται βεβαίωση του πιστωτικού ιδρύματος όπου να προκύπτει ότι πρόκειται για στεγαστικό δάνειο για την απόκτηση (αγορά, ανέγερση, αποπεράτωση) πρώτης κατοικίας, καθώς επίσης να προκύπτει και το ποσό των δεδουλευμένων τόκων που καταβλήθηκαν κατά τη χρήση που αφορά η φορολογική δήλωση.
- Για συμβάσεις στεγαστικών δανείων για απόκτηση Α΄ κατοικίας που έγιναν από 1/1/2000 έως 31/12/2002 εκπίπτει από το εισόδημα το συνολικό ποσό των τόκων για Α΄ κατοικία μέχρι 120 τ.μ.
Οσον αφορά τα ασφάλιστρα, το ποσό της ετήσιας δαπάνης που καταβάλλεται (για ασφάλιστρα ασφαλίσεων ζωής, θανάτου, προσωπικών ατυχημάτων και ασθένειας, για την ασφάλιση του ίδιου, της συζύγου του και των τέκνων που τους βαρύνουν) εκπίπτει κατά 20% από τον φόρο που καλείται να πληρώσει ο φορολογούμενος. Το ποσό των ασφαλίστρων στο οποίο υπολογίζεται η μείωση 20% δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο των 1.200 ευρώ για τον άγαμο και των 2.400 ευρώ για την οικογένεια.

http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_economy_1_23/12/2010_426598

Δεν υπάρχουν σχόλια: