Πέμπτη, 12 Ιανουαρίου 2012

Ελεγχοι σε καταθέσεις και δαπάνες για εντοπισμό των πραγματικών εισοδημάτων

Στο «στόχαστρο» ελεύθεροι επαγγελματίες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις
Του Προκοπη Xατζηνικολαου
Με στόχο τον περιορισμό της φοροδιαφυγής, που συντελείται κυρίως από ελεύθερους επαγγελματίες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, η κυβέρνηση προωθεί με το πολυνομοσχέδιο διάταξη για τον έμμεσο προσδιορισμό του φορολογητέου εισοδήματός τους. Τραπεζικές καταθέσεις, η ρευστότητά τους και οι δαπάνες που έχουν πραγματοποιήσει με μετρητά θα αποτελούν τα βασικότερα κριτήρια για τον υπολογισμό του ακαθάριστου εισοδήματος. Επίσης, θα αξιοποιούνται και στατιστικά δεδομένα πωλήσεων - εκροών σε συνδυασμό με παρεμφερή στοιχεία που υπάρχουν από ομοειδείς επιχειρήσεις. Κατά τη διενέργεια του τεχνικού ελέγχου οι υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών θα αναζητούν στοιχεία που σχετίζονται με:
1. Το ύψος των τραπεζικών καταθέσεων και τις δαπάνες που έχουν πραγματοποιήσει οι υπόχρεοι σε μετρητά έτσι ώστε να προσδιορίζονται με μεγαλύτερη ακρίβεια τα ακαθάριστα έσοδα, οι εκροές του επιτηδευματία, τα φορολογητέα κέρδη και ο οφειλόμενος Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ). Με υπουργική απόφαση θα καθορίζονται αναλυτικά τα δεδομένα και οι πιο πάνω αναφερόμενες τεχνικές με τις οποίες θα μπορούν να προσδιοριστούν με έμμεσο τρόπο τα ακαθάριστα έσοδα, οι εκροές, τα φορολογητέα κέρδη και ο οφειλόμενος ΦΠΑ του ελεγχόμενου επιτηδευματία.
2. Την ανάλυση ρευστότητας του φορολογουμένου, για να υπάρχει ακόμα ένας τρόπος υπολογισμού του πραγματικού εισοδήματος του επαγγελματία.
3. Την καθαρή θέση του φορολογουμένου.
4. Τη σχέση της τιμής πώλησης στον συνολικό όγκο κύκλου εργασιών και
5. Την αρχή των αναλογιών.
Από τη στιγμή που οι υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών έχουν προχωρήσει σε ελέγχους, χρησιμοποιώντας τα παραπάνω εργαλεία, τότε ο εκάστοτε προϊστάμενος των αρμόδιων αρχών οφείλει να καλέσει τον φορολογούμενο σε ακρόαση πριν προσδιορίσει τον φόρο που αναλογεί ή τυχόν πρόστιμο. Από την πλευρά του, ο υπόχρεος μπορεί να επικαλεστεί οποιοδήποτε στοιχείο θεωρεί εκείνος ότι είναι ικανό να αποδείξει ότι δεν πρέπει να φορολογηθεί για το εισόδημα που θα έχει προσδιορίσει η εφορία.
Ταυτόχρονα, οι ανώνυμες εταιρείες καθώς και οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης που «ξεχάσουν» να εκδώσουν φορολογικό πιστοποιητικό θα διενεργείται κατά προτεραιότητα φορολογικός έλεγχος. Εκτός από τις παραβάσεις που μπορεί να εντοπισθούν από τους ελεγκτές θα επιβάλλεται σε κάθε περίπτωση πρόστιμο από 10.000 ευρώ έως 100.000 ευρώ ανάλογα με τα ακαθάριστα έσοδα που έχουν πραγματοποιήσει κατά την ελεγχόμενη διαχειριστική περίοδο για τη μη έκδοση του φορολογικού πιστοποιητικού από τους Ορκωτούς Ελεγκτές.
Ρύθμιση για ληξιπρόθεσμες
Την είσπραξη περίπου 4-5 δισ. ευρώ σε διάστημα 5 χρόνων ευελπιστεί η ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών από τις ληξιπρόθεσμες οφειλές. Ο λόγος που αποφασίστηκε να τεθεί ελάχιστο ποσό τα 100 ευρώ οφείλεται στις δεκάδες φορολογικές υποχρεώσεις που έχουν οι φορολογούμενοι μέσα στο 2012 και φυσικά στην αδυναμία καταβολής μεγαλύτερων ποσών. Οι προηγούμενες ρυθμίσεις που έβαζαν όριο πότε τα 300 ευρώ και πότε τα 500 ευρώ δεν λειτούργησαν ικανοποιητικά για τα δημόσια ταμεία. Πλέον εκτιμάται ότι η ρύθμιση αυτή θα πάει καλά και ότι θα εισπραχθούν περί τα 5 δισ. ευρώ. Η νέα ρύθμιση παρέχει τη δυνατότητα εξόφλησης των ληξιπρόθεσμων οφειλών ακόμη και σε 60 δόσεις με ελάχιστη μηνιαία δόση τα 100 ευρώ και με μείωση των προσαυξήσεων.
Σύμφωνα με το άρθρο 3 του πολυνομοσχεδίου:
1. Ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο ρυθμίζονται και καταβάλλονται με τους ακόλουθους εναλλακτικούς τρόπους: α) Eφάπαξ, με απαλλαγή από το 100% των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής. β) Σε 2 έως 12 μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή από το 90% των προσαυξήσεων. γ) Σε 13 έως 24 μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή από το 75% των προσαυξήσεων. δ) Σε 25 έως 36 μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή από το 60% των προσαυξήσεων. ε) Σε 37 έως 48 μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή από το 45% των προσαυξήσεων. στ) Σε 49 έως 60 μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή από το 25% των προσαυξήσεων.
2. Η αίτηση του οφειλέτη για υπαγωγή στη ρύθμιση κατατίθεται μέχρι 29 Φεβρουαρίου 2012.
3. Η εφάπαξ εξόφληση ή η καταβολή της 1ης δόσης γίνεται την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επομένων μηνών άνευ ειδοποίησης.
4. Κάθε δόση δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 100 ευρώ. Καθυστέρηση δόσης επιβαρύνεται με προσαύξηση 1% για κάθε μήνα.
5. Στους οφειλέτες του Δημοσίου που θα υπαχθούν στη ρύθμιση αυτή θα παρασχεθεί η δυνατότητα ρύθμισης χρεών «που τελούν σε αναστολή είσπραξης» ή οφειλών που έχουν υπαχθεί σε άλλες ρυθμίσεις χρεών εφόσον τηρούνται οι όροι αυτών.
6. Παρέχεται η δυνατότητα μεταβίβασης ακινήτου σε τρίτους και η καταβολή του συνολικού τιμήματος στο Δημόσιο, ακόμη και αν δεν εξοφλείται η οφειλή με τον όρο της διασφάλισης του εναπομένοντος ποσού με λοιπά περιουσιακά στοιχεία ή εγγυήσεις τρίτων.
7. Στους οφειλέτες του Δημοσίου που θα υπαχθούν στη ρύθμιση αυτή χορηγείται αποδεικτικό ενημερότητας μηνιαίας διάρκειας.
8. Τυχόν ποινικές διώξεις που έχουν ασκηθεί εναντίον των οφειλετών για τη μη καταβολή ληξιπρόθεσμων οφειλών θα ανασταλούν, ενώ εάν τους έχουν ήδη επιβληθεί ποινές φυλάκισης ή κάθειρξης για τον λόγο αυτό, τότε οι διαδικασίες εκτέλεσης των ποινών αυτών θα ανασταλούν ή θα διακοπούν.
9. Για τους οφειλέτες που θα υπαχθούν στη νέα ρύθμιση, θα ανασταλούν όλες οι διαδικασίες κατασχέσεων και πλειστηριασμών επί κινητών ή ακίνητων περιουσιακών στοιχείων τους με την προϋπόθεση ότι οι διαδικασίες αυτές αφορούν μόνο σε χρέη που ρυθμίζονται.
10. Αν δεν καταβληθούν 3 συνεχόμενες δόσεις ή δεν καταβληθούν η προτελευταία ή η τελευταία δόση χάνεται το ευεργέτημα της ρύθμισης.
Τέλος, με διάταξη που περιλαμβάνεται στο πολυνομοσχέδιο καταργείται η φορολογία με βάση την κλίμακα των ποσών που έχουν εισπράξει φυσικά πρόσωπα από μερίσματα Α.Ε. ή κέρδη ΕΠΕ. Με την παρακράτηση φόρου 25% (ή 21% για τα εισοδήματα οικονομικού έτους 2011) θα εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση.

http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_economy_2_12/01/2012_468813

Δεν υπάρχουν σχόλια: