Δευτέρα, 28 Ιανουαρίου 2008

Τουλάχιστον τρία χρόνια ισχύει το μισθωτήριο πρώτης κατοικίας

Η ελάχιστη χρονική διάρκεια μίσθωσης κυρίας κατοικίας είναι η τριετία, υπό την προϋπόθεση ότι η σύμβαση μίσθωσης έχει καταρτιστεί από την 1η Ιουλίου 1997 και μετά, καταλήγει απόφαση του Αρείου Πάγου.Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία η μίσθωση ακινήτου για κατοικία ισχύει για τουλάχιστον τρία χρόνια και αν ακόμη έχει συμφωνηθεί για βραχύτερο διάστημα ή για αόριστο χρόνο.
Ακόμα, διευκρινίζει η δικαστική απόφαση, ότι η διάταξη που καθορίζει το χρόνο της μίσθωσης είναι αναγκαστικού δικαίου, γι΄ αυτό αν η συμφωνημένη χρονική διάρκεια της μίσθωσης είναι μικρότερη της τριετίας, η μίσθωση ισχύει για τριετία, ενώ αν συμφωνήθηκε διάρκεια μεγαλύτερη της τριετίας ισχύει η συμφωνημένη μεγαλύτερη διάρκεια.Επίσης, η νομοθετική ρύθμιση είναι δεσμευτική και για τα δύο συμβαλλόμενα μέρη (ιδιοκτήτη ακινήτου και ενοικιαστή), αλλά δεν έχει αναδρομική ισχύ, δηλαδή δεν καταλαμβάνει μισθώσεις που προϋπήρχαν πριν από την 1.7.1997, καθώς καμία διάταξη του ισχύοντα νόμου δεν προσδίδει αναδρομή ισχύ.
Σύμφωνα με την απόφαση του ΑΠ, κύρια κατοικία νοείται το κέντρο των βιοτικών σχέσεων του μισθωτή. Οι μισθώσεις των κατοικιών ρυθμίζονται από τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα, και με διάταξη δημόσιας τάξης και αναγκαστικού δικαίου έχουν καθοριστεί τα τρία έτη ως ελάχιστη χρονική διάρκεια της μίσθωσης, υπό την προϋπόθεση ότι η μίσθωση υπεγράφη μετά την 1η Ιουλίου 1997, όπου αρχίζει η ισχύς του Ν. 2235/1994.
Newsroom ΔΟΛ, με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

Δεν υπάρχει βέβαια αναφορά στο ποσό της μίσθωσης, και στο εάν υπάρχουν περιορισμοί, προφανώς η ελάχιστη αύξηση ισχύει στο 75% του ετήσιου τιμάριθμου για κάθε χρόνο μίσθωσης.

Δεν υπάρχουν σχόλια: