Τρίτη, 22 Ιανουαρίου 2008

Το 1999 μας τελείωσε...

Την εντατικοποίηση των ελέγχων στις φορολογικές υποθέσεις των ετών 2000, 2001 και 2002 προοιωνίζεται η παραγραφή τους στο τέλος ρου 2008, ανεξαρτήτως του αν έχουν περαιωθεί ή όχι.
Ο ελεγκτικός μηχανισμός του υπουργείου Οικονομικών θα επικεντρωθεί κατά το τρέχον έτος στις υποθέσεις οι οποίες δεν έχουν ελεγχθεί ή περαιωθεί και προτεραιότητα θα δοθεί σε αυτές οι οποίες παρουσιάζουν μεγάλο φορολογικό και εισπρακτικό ενδιαφέρον. Δηλαδή, επιτηδευματίες με μεγάλους τζίρους, όπως επίσης και περιπτώσεις όπου έχουν εντοπιστεί πλαστά και εικονικά τιμολόγια και στοιχεία, οι οποίες δεν παραγράφονται, αλλά ο έλεγχος μπορεί να ανατρέξει και στα προηγούμενα 15 χρόνια.
Στο μεταξύ, τα βιβλία και τα στοιχεία που τηρούσαν οι επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες έως και τη χρήση 1999, μπορούν να καταστραφούν, αφού οι συγκεκριμένες υποθέσεις έχουν ήδη παραγραφεί και η εφορία δεν μπορεί να πραγματοποιήσει ελέγχους ούτε για το έτος αυτό ούτε και για τα προηγούμενα.
Μετά την 31η Δεκεμβρίου 2008, μπορούν να καταστραφούν τα βιβλία και τα στοιχεία των συγκεκριμένων υποθέσεων, αφού οι φοροελεγκτές δεν θα μπορούν να ανατρέξουν για έλεγχο. Ωστόσο, οι χρόνοι ποικίλουν ανάλογα με την ιδιαιτερότητα κάθε υπόθεσης, ενώ η χρονική διάρκεια της φορολογικής μνήμης επιμηκύνεται εάν πρόκειται για υποθέσεις με πλαστά και εικονικά τιμολόγια ή δεν έχουν υποβληθεί φορολογικές δηλώσεις.
Όπως προκύπτει από σχετικό έγγραφο του υπουργείου Οικονομικών που κωδικοποίησε την ισχύουσα νομοθεσία, τα στοιχεία (αποδείξεις δαπανών, τιμολόγια κλ.π) μπορούν να καταστραφούν, σε χρόνο ανάλογο, της ρύθμισης στην οποία εντάχθηκαν και συγκεκριμένα:
1. Οι υποθέσεις που ελέγχθηκαν με βάση της διατάξεις της απόφασης του υπουργείου Οικονομικών ΠΟΛ. 1037/05. Τα βιβλία των χρήσεων μέχρι και 1999 μπορούν ήδη να καταστραφούν. Τα βιβλία των χρήσεων 2000 και μετά διατηρούνται μέχρι τον εκάστοτε χρόνο παραγραφής. Τα στοιχεία (τιμολόγια αποδείξεις) των χρήσεων μέχρι και 1999 μπορούν να καταστραφούν. Προκειμένου για χρήσεις 2000 και μετά, τα στοιχεία μπορούν να καταστραφούν εφόσον οι σχετικές εγγραφές όλων των φορολογικών αντικειμένων κατέστησαν αμετάκλητες με οριστικά φύλλα ελέγχου μέχρι 14/12/04, ενώ αν οι εγγραφές κατέστησαν αμετάκλητες μετά την 14/12/04, τα στοιχεία διατηρούνται μέχρι τον εκάστοτε χρόνο παραγραφής.
2. Υποθέσεις που έκλεισαν με βάση τις αποφάσεις ΠΟΛ. 1144/98 και ΠΟΛ. 1168/01. Τα βιβλία των χρήσεων μέχρι και 1999 μπορούν να καταστραφούν. Τα βιβλία των χρήσεων 2000 και μετά διατηρούνται μέχρι τον εκάστοτε χρόνο παραγραφής. Τα στοιχεία των χρήσεων μέχρι και 1999 μπορούν να καταστραφούν. Προκειμένου για χρήσεις 2000 και μετά, τα στοιχεία μπορούν να καταστραφούν εφόσον επήλθε περαίωση όλων των φορολογικών αντικειμένων με οριστικά φύλλα ελέγχου μέχρι 14/12/04 και επιπλέον είχε εξοφληθεί το σύνολο των σχετικών οφειλών μέχρι την ίδια ημερομηνία. Αν η ως άνω περαίωση επήλθε μετά την 14/12/04, τότε τα στοιχεία διατηρούνται μέχρι τον εκάστοτε χρόνο παραγραφής, ενώ αν η περαίωση επήλθε μέχρι την 14/12/04 χωρίς όμως να έχει εξοφληθεί μέχρι την ίδια ημερομηνία το σύνολο των σχετικών οφειλών, τότε τα στοιχεία διατηρούνται μέχρι το χρόνο εξόφλησης των οφειλών αυτών ανεξαρτήτως του χρόνου παραγραφής.
3. Υποθέσεις που περαιώθηκαν με τις αποφάσεις ΠΟΛ. 1155/02 και ΠΟΛ. 1085/03 (χρήσεις 1993 έως 1998). Τα βιβλία μπορούν να καταστραφούν ανεξαρτήτως χρήσης. Τα στοιχεία μπορούν να καταστραφούν ανεξαρτήτως χρήσης.
4. Υποθέσεις που εντάχθηκαν στην περαίωση που προέβλεπε ο ν. 3259/04 (χρήσεις μέχρι και 2002). Τα βιβλία των χρήσεων μέχρι και 1999 μπορούν να καταστραφούν. Τα βιβλία των χρήσεων 2000 έως και 2002 διατηρούνται μέχρι τον εκάστοτε χρόνο παραγραφής. Τα στοιχεία των χρήσεων μέχρι και 1999 μπορούν να καταστραφούν. Προκειμένου για χρήσεις 2000 και μετά, τα στοιχεία μπορούν να καταστραφούν εφόσον η περαίωση έγινε μέχρι 14/12/04, ενώ αν η περαίωση έγινε μετά την 14/12/04 τα στοιχεία διατηρούνται μέχρι τον εκάστοτε χρόνο παραγραφής.
5. Υποθέσεις που εντάχθηκαν στην περαίωση του Ν. 3296/04 για τις χρήσεις 2003 και μετά). Τα βιβλία διατηρούνται μέχρι τον εκάστοτε χρόνο παραγραφής. Επίσης τα στοιχεία διατηρούνται μέχρι τον εκάστοτε χρόνο παραγραφής.6. Ανέλεγκτες και εκκρεμείς υποθέσεις: Τα βιβλία των χρήσεων μέχρι και 1999 μπορούν να καταστραφούν. Τα βιβλία των χρήσεων 2000 και μετά διατηρούνται μέχρι τον εκάστοτε χρόνο παραγραφής. Τα στοιχεία των χρήσεων μέχρι και 1999 μπορούν να καταστραφούν. Τα στοιχεία των χρήσεων 2000 και μετά διατηρούνται μέχρι τον εκάστοτε χρόνο παραγραφής.
http://www.capital.gr/news.asp?Details=428133

Δεν υπάρχουν σχόλια: