Τρίτη, 15 Ιανουαρίου 2008

Οδηγία για τα καταναλωτικά δάνεια ενέκρινε το Ευρωκοινοβούλιο (update)

Ευνοϊκές ρυθμίσεις για καταναλωτές

Οδηγία για τα καταναλωτικά δάνεια, με ευνοϊκούς για τους καταναλωτές όρους, ενέκρινε την Τρίτη το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Αποφασιστικής σημασίας ήταν ο συμβιβασμός επί των ρυθμίσεων που είχε επιτευχθεί την Παρασκευή, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα να υπερψηφίσει την Οδηγία και το μεγαλύτερο κόμμα στο Ευρωκοινοβούλιο, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα.
Η Οδηγία αφορά δάνεια ύψους από 200 ευρώ έως 75.000 ευρώ, ενώ οι ρυθμίσεις έχουν πεδίο εφαρμογής και στις πιστωτικές κάρτες. Για ποσά κάτω των 200 και άνω των 75.000 ευρώ, τα κράτη - μέλη της ΕΕ μπορούν να διατηρήσουν ή να θεσπίσουν τις δικές τους ρυθμίσεις.
Μεταξύ άλλων, προβλέπεται δικαίωμα πρόωρης αποπληρωμής του δανείου, δυνατότητα υπαναχώρησης από τη σύμβαση και ξεκάθαρη πληροφόρηση.

Πρόωρη αποπληρωμή
Ο καταναλωτής θα δικαιούται ανά πάσα στιγμή να αποπληρώσει πρόωρα το δάνειο και ως αποτέλεσμα θα δικαιούται μείωση του συνολικού κόστους της πίστωσης που αποτελείται από τους τόκους και τις επιβαρύνσεις για το εναπομένον διάστημα της σύμβασης.Στην περίπτωση πρόωρης αποπληρωμής, ο πιστωτικός φορέας θα δικαιούται μια δίκαιη και αντικειμενικά δικαιολογημένη αποζημίωση για ενδεχόμενα έξοδα που έχουν άμεση σχέση με την πρόωρη αποπληρωμή της πίστωσης. Αυτό θα μπορεί, όμως, να συμβεί υπό την προϋπόθεση ότι η πρόωρη αποπληρωμή πραγματοποιείται εντός περιόδου για την οποία έχει καθοριστεί το χρεωστικό επιτόκιο.Ο φορέας πληρωμής θα μπορεί σε εξαιρετικές περιπτώσεις να ζητήσει μια μεγαλύτερη αποζημίωση αν αποδείξει ότι οι απώλειες που υπέστη από την πρόωρη αποπληρωμή υπερβαίνουν το ποσό που κατέβαλε ο καταναλωτής. Οι απώλειες θα πρέπει να οφείλονται είτε στην διαφορά μεταξύ του αρχικού επιτοκίου αναφοράς και του επιτοκίου αναφοράς την στιγμή της πρόωρης αποπληρωμής είτε σε άλλα έξοδα.
Στην περίπτωση που η περίοδος μεταξύ της πρόωρης αποπληρωμής και του τερματισμού της σύμβασης ξεπερνά το ένα έτος, η αποζημίωση δεν θα πρέπει να υπερβεί το 1% του ποσού της πρόωρης αποπληρωμής. Αν η περίοδος αυτή είναι μικρότερη, τότε η αποζημίωση δεν θα πρέπει να υπερβεί το 0,5% του εν λόγω ποσού.

Προσυμβατικές πληροφορίες
Σε εύθετο χρόνο, προτού δεσμευθεί ο καταναλωτής από οποιαδήποτε σύμβαση πίστωσης, ο πιστωτικός φορέας θα πρέπει να του παράσχει τις προσυμβατικές πληροφορίες και να καθορίσει το δικαίωμα πρόωρης αποπληρωμής. Σε περίπτωση που η συμφωνία έχει συνταχθεί εξ αποστάσεως, ο πιστωτικός φορέας θα πρέπει να παράσχει στον καταναλωτή το σύνολο των προσυμβατικών πληροφοριών κάνοντας χρήση των «τυποποιημένων ευρωπαϊκών πληροφοριών καταναλωτικής πίστης».

Συμβατικές πληροφορίες
Στην περίπτωση πιστωτικών δανείων με σταθερή διάρκεια, ο καταναλωτής θα δικαιούται να ζητεί και να λαμβάνει δωρεάν, οποιαδήποτε στιγμή κατά την διάρκεια της σύμβασης, μια κατάσταση των απαιτούμενων πληρωμών με την μορφή πινάκα χρεολυσίων. Ο πίνακας θα περιλαμβάνει ανάλυση κάθε περιοδικής αποπληρωμής, ούτως ώστε να εμφαίνονται πληροφορίες όπως το αποσβεσθέν κεφάλαιο, ο τόκος που υπολογίζεται βάσει του χρεωστικού επιτοκίου και, όπου συντρέχει περίπτωση, οι συμπληρωματικές επιβαρύνσεις.
Στην περίπτωση των συμβάσεων πίστωσης υπό μορφή υπερανάληψης, θα πρέπει να αναφέρονται με σαφή και συνοπτικό τρόπο πληροφορίες όπως: ο τύπος της πίστωσης, το ανώτατο όριο του ποσού της πίστωσης και οι όροι που διέπουν τις αναλήψεις, το συνολικό ετήσιο πραγματικό επιτόκιο και το συνολικό ποσό που πρέπει να πληρώσει ο καταναλωτής κατά το χρόνο της σύναψης της συμφωνίας.

Δυνατότητα υπαναχώρησης
Ο καταναλωτής θα διαθέτει προθεσμία 14 ημερών για να υπαναχωρήσει από την σύμβαση πίστωσης χωρίς να αναφέρει τους λόγους.
Η Οδηγία θα τεθεί σε ισχύ 20 ημέρες μετά την ημερομηνία δημοσίευσής της στην επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ.
Newsroom ΔΟΛ

update - δυστυχώς μία είδηση δεν τα λέει ποτέ όλα, πρέπει να διαβάσεις δύο..

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ από όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα μπορούν να παίρνουν οι Έλληνες, όπως και οι άλλοι Ευρωπαίοι εταίροι μας. Αυτό προβλέπει σχετική κοινοτική οδηγία που αναμένεται να ψηφισθεί σήμερα στο Ευρωκοινοβούλιο και να τεθεί σε εφαρμογή από το 2010. Η εν λόγω κοινοτική οδηγία πρακτικά σημαίνει ότι οι Έλληνες θα μπορούν να απευθύνονται για τη χορήγηση καταναλωτικών δανείων σε τράπεζες της Γερμανίας ή άλλων χωρών της Ε.Ε. όπου τα επιτόκια είναι χαμηλότερα. Έτσι θα λαμβάνουν δάνεια με χαμηλότερο κόστος, αφού τα επιτόκια καταναλωτικής πίστης στην Ελλάδα είναι- μαζί με αυτά της Πορτογαλίας- από τα ακριβότερα στην Ε.Ε.
http://www.tanea.gr//Article.aspx?d=20080116&nid=7192475&sn=&spid=631

Δεν υπάρχουν σχόλια: