Τετάρτη, 7 Μαρτίου 2012

Τι αλλάζει στους μισθούς του ιδιωτικού τομέα

Η γενιά των 400 ευρώ είναι εδώ, με το νέο Μνημόνιο το οποίο επιφέρει ριζικές ανατροπές στις εργασιακές σχέσεις, στις συμβάσεις και στους μισθούς του ιδιωτικού τομέα. Με τα νέα μέτρα οι ανειδίκευτοι εργαζόμενοι χάνουν τρεις μισθούς ετησίως, ενώ εφεξής οι νέοι μέχρι 25 ετών θα αμείβονται με 510 ευρώ μεικτά. Με την εφαρμογή των μέτρων επέρχεται άμεσα η ανατροπή της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (ΕΓΣΣΕ).
Σύμφωνα με τον νέο νόμο, οι αλλαγές στο καθεστώς των μισθών και των συμβάσεων εργασίας στον ιδιωτικό τομέα ισχύουν αναδρομικά από 14 Φεβρουαρίου 2012 (ημέρα δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του νέου Μνημονίου). Το νέο τοπίο στον ιδιωτικό τομέα αποτυπώνουν οι επτά ερωτήσεις - απαντήσεις που επεξεργάστηκαν «ΤΑ ΝΕΑ»:
Τι αλλάζει στους κατώτατους μισθούς του ιδιωτικού τομέα;
Από 14/2/2012 μέχρι την ολοκλήρωση του προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής, τα κατώτατα διαμορφωμένα όρια μισθών και ημερομισθίων της ισχύουσας Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας μειώνονται κατά 22%, και κατά 32% για νέους ηλικίας κάτω των 25 ετών και για τους μαθητευόμενους.
Η προσαρμογή αυτή δεν προϋποθέτει τη σύμφωνη γνώμη των εργαζομένων και οι συμφωνίες των μερών που υπολείπονται των νέων μειωμένων μισθών είναι άκυρες ως προς τον όρο αυτόν.
Μετά τη μείωση ο βασικός μηνιαίος μισθός για άγαμο υπάλληλο χωρίς τέκνα και χωρίς προϋπηρεσία ανέρχεται σε 586,08 ευρώ. Αν αφαιρεθούν οι ασφαλιστικές και φορολογικές κρατήσεις (96,70 ευρώ ασφαλιστικές εισφορές και 13,03 ευρώ φόρος), το καθαρό ποσό είναι 476,35 ευρώ. Ο δε καθαρός βασικός μισθός για εργαζόμενο κάτω των 25 ετών διαμορφώνεται στα 426,64 ευρώ.
Τι σημαίνουν όλα αυτά για τους εργαζομένους;
Η μείωση των βασικών κλιμακίων της ΕΓΣΣΕ θα συμπαρασύρει σε αντίστοιχη μείωση τις κλαδικές και ομοιοεπαγγελματικές συμβάσεις (όσες ανανεωθούν). Το ποσοστό της μείωσης των μισθών μπορεί να ξεπεράσει και το 50% με δεδομένο ότι σήμερα υπάρχουν κλαδικές συμβάσεις που ορίζουν αμοιβές υψηλότερες κατά 40% από την ΕΓΣΣΕ. Η κατάργηση βασικών επιδομάτων θα οδηγήσει σε απότομη καθίζηση των μισθών, η οποία σε πολλές περιπτώσεις θα αγγίξει το 50%-60%.
Τι σημαίνει μετενέργεια και τι αλλάζει;
Σύμφωνα με τα νέα μέτρα ο χρόνος της μετενέργειας - δηλαδή το διάστημα που παραμένει σε ισχύ μια σύμβαση μετά τη λήξη της - μειώνεται από τους έξι μήνες στους τρεις. Ουσιαστικά δίνεται ένα τρίμηνο περιθώριο στους εργοδότες και στα συνδικάτα να συμφωνήσουν στην υπογραφή νέων κλαδικών συμβάσεων. Η περίοδος χάριτος λήγει στις 14 Μαΐου για όσες συμβάσεις έληξαν το προηγούμενο διάστημα. Μετά τη λήξη της μετενέργειας - αν δεν υπογραφεί νέα σύμβαση - διασώζονται μόνον ο βασικός μισθός της κλαδικής σύμβασης και τέσσερα επιδόματα: παιδιών (αλλά όχι γάμου), θέσης, εκπαίδευσης και επικινδυνότητας. Εξαιτίας της απώλειας μιας σειράς από επιδόματα ο μισθός θα μειωθεί κατά 15%-20%.
Ο εργοδότης μπορεί με επιχειρησιακές συμβάσεις ή ακόμα και με ατομικές να ρίξει τον μισθό στα επίπεδα της Εθνικής Συλλογικής Σύμβασης (που θα είναι μειωμένη κατά 22%). Η μείωση μπορεί να ξεπεράσει το 40% αν ο εργαζόμενος ανήκει σε κλάδο με πολλά επιδόματα ή έχει υψηλό κλαδικό μισθό σε σχέση με τα νέα κατώτατα της ΕΓΣΣΕ.
Τι αλλάζει για τις μελλοντικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας;
Για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας που θα συναφθούν στο μέλλον ορίζεται διάρκεια από ένα έτος έως - το πολύ - τρία. Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας που βρίσκονται σε ισχύ ήδη 24 μήνες μέχρι τις 14/2/2012 ή και περισσότερο λήγουν στις 14/2/2013. Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας που στις 14/2/2012 βρίσκονταν σε ισχύ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 24 μηνών λήγουν με τη συμπλήρωση τριών ετών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος τους (εκτός αν καταγγελθούν νωρίτερα).
Ποια είναι τα επιδόματα που χάνονται;
Τα επιδόματα που χάνονται, αν δεν συμφωνηθεί η συνέχιση της καταβολής τους, είναι του γάμου (10% επί του μισθού για όλους τους εργαζομένους), ευθύνης, ειδικών συνθηκών και όλα όσα προβλέπονταν σε κλαδικές συμβάσεις: αερολιμένα, ακτινοβολίας, αναρρίχησης, ανυψωτικών μηχανημάτων, αρθρωτών λεωφορείων, άφιξης - αναχώρησης πλοίου, σκυροδέματος, βιβλιοθήκης, βρεφονηπιακού σταθμού, στοάς, εποχικής απασχόλησης, εργοδηγού, εργοταξίου, εφημερίας, ζεύξεων - αποζεύξεων, θυρωρών, ισολογισμού κ.λπ..
Τι αλλάζει στον θεσμό της διαιτησίας;
Από 14/2/2012 η προσφυγή στη διαιτησία γίνεται αποκλειστικά με κοινή συμφωνία εργοδοτών - εργαζομένων. Μάλιστα, περιορίζεται αποκλειστικά στον καθορισμό βασικού μισθού ή/και βασικού ημερομισθίου και δεν επιτρέπεται να περιλαμβάνεται σε αυτήν κανένα άλλο ζήτημα. Προσφυγές που έχουν κατατεθεί στον ΟΜΕΔ και για τις οποίες μέχρι σήμερα δεν έχει εκδοθεί διαιτητική απόφαση, αν έχουν κατατεθεί μονομερώς, δεν συζητούνται.
Τι ισχύει για τις
ωριμάσεις;
Από 14/2/2012 και μέχρι το ποσοστό της ανεργίας να διαμορφωθεί σε ποσοστό κάτω του 10% αναστέλλεται η ισχύς όλων των αυξήσεων που προβλέπονται από διατάξεις νόμων, κανονιστικές πράξεις, συλλογικές συμβάσεις ή διαιτητικές αποφάσεις. Παράλληλα, αναστέλλονται και οι ωριμάσεις, όπως το επίδομα πολυετίας, το επίδομα χρόνου εργασίας, το επίδομα τριετίας και το επίδομα πενταετίας.
 
http://www.tanea.gr/oikonomia/article/?aid=4699706

Δεν υπάρχουν σχόλια: