Τετάρτη, 21 Νοεμβρίου 2012

Τι αλλάζει στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης - Όλη η εγκύκλιοςΘΕΜΑ: Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. ΙΑ.4. του
άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 για τις μεταβολές στις προϋποθέσεις
συνταξιοδότησης από την 01.01.2013 και εφεξής.


Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 222, τεύχος Α', δημοσιεύτηκε ο ν. 4093/2012, στο
άρθρο πρώτο, παράγραφος ΙΑ υποπαράγραφος 4 παρ. 1 και 2 του οποίου εισάγονται
από 01.01.2013 ουσιαστικές μεταβολές στις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης των
ασφαλισμένων του ΟΑΕΕ

Γενικές Παρατηρήσεις
Με τις διατάξεις αυτές από 01.01.2013 καθορίζεται για τη θεμελίωση
συνταξιοδοτικού δικαιώματος ως γενικό όριο ηλικίας το 67° έτος και ελάχιστος
χρόνος ασφάλισης τα 15 έτη ασφάλισης (στα πλαίσια της Διεθνούς Σύμβασης
Εργασίας 102/1952). Επίσης από 01.01.2013 ως γενική προϋπόθεση
συνταξιοδότησης καθορίζεται η συμπλήρωση 40 ετών ασφάλισης και του 62ου έτους
της ηλικίας.
Επιπλέον, με τις κοινοποιούμενες διατάξεις προβλέπεται ότι:
α) στις περιπτώσεις συνταξιοδότησης από 01.01.2013 και εφεξής εφαρμόζονται οι
προϋποθέσεις του άρθρου 10 του ν. 3863/2010, όπως διαμορφώνονται ως προς το
χρόνο ασφάλισης και τα όρια ηλικίας από 01.01.2015 και εφεξής, προστιθεμένων
ταυτόχρονα 2 ετών στα διαμορφούμενα όρια ηλικίας. Διευκρινίζεται ότι τούτο ισχύει
για όσες περιπτώσεις συνταξιοδότησης εθίγησαν με τις διατάξεις του άρθρου 10 του
ν. 3863/2010, όπως ισχύει.
β) από 01.01.2013 όλα τα ισχύοντα την 31.12.2012 όρια ηλικίας συνταξιοδότησης
(όπου αυτά προβλέπονται) των φορέων κοινωνικής ασφάλισης αρμοδιότητας του
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και της Τράπεζας της
Ελλάδος, τα οποία προβλέπονται από γενικές, ειδικές ή καταστατικές διατάξεις και
δεν εθίγησαν με τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 3863/2010, αυξάνονται κατά 2
έτη.
Εξαιρούνται από τη αύξηση των ορίων ηλικίας ή/και του χρόνου ασφάλισης: α) οι
ασφαλισμένες που θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης ως μητέρες τέκνων
ανικάνων για κάθε βιοποριστική εργασία, σύμφωνα με γενικές ή ειδικές διατάξεις,
καθώς και οι χήροι πατέρες ανικάνων για κάθε βιοποριστική εργασία τέκνων β) οι
ασφαλισμένοι των φορέων κοινωνικής ασφάλισης αρμοδιότητας του Υπουργείου
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας που έχουν ενταχθεί στο καθεστώς
εργασιακής εφεδρείας του ν. 4024/2011.
Παράλληλα προβλέπεται ρητώς ότι διασφαλίζονται τα θεμελιωμένα συνταξιοδοτικά
δικαιώματα έως 31.12.2012, καθώς και τα συνταξιοδοτικά δικαιώματα που έχουν
κατοχυρωθεί ή κατοχυρώνονται - με ή χωρίς αναγνώριση πλασματικών χρόνων -
προκειμένου για συνταξιοδότηση με προϋποθέσεις που ισχύουν έως 31.12.2012.
Διευκρινίζεται ότι θεμελιωμένο δικαίωμα υφίσταται, όταν ο ασφαλισμένος
συμπληρώνει τον ελάχιστο χρόνο ασφάλισης και το όριο ηλικίας (όπου αυτό
προβλέπεται), που απαιτούνται για τη συνταξιοδότησή του. Το θεμελιωμένο
συνταξιοδοτικό δικαίωμα μπορεί να ασκηθεί οποτεδήποτε και ο ασφαλισμένος έχει
τη δυνατότητα να συνεχίσει εργαζόμενος.
Όσοι ασφαλισμένοι συμπληρώνουν μέχρι 31.12.2012 τον απαιτούμενο κατά τις
διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 3863/2010 χρόνο ασφάλισης ή όριο ηλικίας,
δικαιούνται σύνταξη με το όριο ηλικίας και το χρόνο ασφάλισης που ισχύει κατά το
έτος συμπλήρωσης του ως άνω απαιτούμενου χρόνου ασφάλισης ή ορίου ηλικίας.

Εφαρμογή των διατάξεων στον Ο.Α.Ε.Ε.
Ασφαλισμένοι μέχρι 31.12.1992 (Παλαιοί Ασφαλισμένοι)
Α. Συνταξιοδότηση με 37ετία
Οι ασφαλισμένοι που μέχρι 31.12.2010 είχαν συμπληρώσει 37 έτη πραγματικής
ασφάλισης σε φορείς αυτοαπασχολούμενων, συνταξιοδοτούνται και μετά την
01.01.2013 χωρίς όριο ηλικίας.
Β. Συνταξιοδότηση με 35ετία
1. Οι ασφαλισμένοι που συμπλήρωσαν ή συμπληρώνουν 35 έτη ασφάλισης μέχρι
31.12.2012, διατηρούν το δικαίωμα να συνταξιοδοτηθούν με τη συμπλήρωση 35 ή 36
ή 37 ετών ασφάλισης κατά περίπτωση, και του 60ου έτους της ηλικίας, και μετά την
01.01.2013.
2. Οι ασφαλισμένοι που συμπληρώνουν 35 έτη ασφάλισης από 01.01.2013 και μετά,
συνταξιοδοτούνται με τη συμπλήρωση 40 ετών ασφάλισης και ηλικία 62 ετών.


Γ. Συνταξιοδότηση με 15ετία
1. Οι ασφαλισμένοι που μέχρι 31.12.2012 συμπληρώνουν 15 έτη ασφάλισης και το
65° έτος της ηλικίας, έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα, και μπορούν να
συνταξιοδοτηθούν με τις ανωτέρω προϋποθέσεις και μετά την 01.01.2013.
2. Οι ασφαλισμένοι που συμπληρώνουν 15 έτη ασφάλισης ή το 65° έτος της ηλικίας
από 01.01.2013 και μετά, συνταξιοδοτούνται με τη συμπλήρωση 15 ετών ασφάλισης
και του 67ου έτους της ηλικίας.


Δ. Συνταξιοδότηση Γυναικών
Οι ειδικότερες προϋποθέσεις για τις γυναίκες (παλαιές ασφαλισμένες) του Τομέα
Ασφάλισης Ναυτικών & Τουριστικών Πρακτόρων καθώς και τις προερχόμενες από
το πρώην Τ.Σ.Α. που επιλέγουν να συνταξιοδοτηθούν με τις καταστατικές διατάξεις
του πρώην Τ.Σ.Α., διαμορφώνονται ως εξής:
1. Οι ασφαλισμένες που συμπλήρωσαν 25 έτη ασφάλισης μέχρι 31.12.2010,
διατηρούν το δικαίωμα να συνταξιοδοτηθούν με τη συμπλήρωση του 60ου έτους της
ηλικίας και μετά την 01.01.2013.
2. Οι ασφαλισμένες που συμπληρώνουν 25 έτη ασφάλισης από 01.01.2011 και
εφεξής, και συγχρόνως συμπλήρωσαν ή συμπληρώνουν το 60° έτος της ηλικίας μέχρι
31.12.2012, διατηρούν το δικαίωμα να συνταξιοδοτηθούν με τη συμπλήρωση του
61ου ή του 62ου έτους της ηλικίας, και μετά την 01.01.2013.
3. Οι ασφαλισμένες που συμπληρώνουν 25 έτη ασφάλισης από 01.01.2011 και
εφεξής, και συμπληρώνουν το 60° έτος της ηλικίας από 01.01.2013 και μετά,
συνταξιοδοτούνται με τη συμπλήρωση του 67ου έτους της ηλικίας.
 
ΣΤ. Συνταξιοδότηση μητέρων ανηλίκων τέκνων
1. Οι μητέρες ανηλίκων τέκνων που μέχρι 31.12.2010 είχαν συμπληρώσει 25 έτη
ασφάλισης, διατηρούν το δικαίωμα να συνταξιοδοτηθούν και μετά την 01.01.2013 με
τη συμπλήρωση του 55ου έτους της ηλικίας, ανεξάρτητα εάν κατά την συμπλήρωση
του ορίου ηλικίας συντρέχει η ανηλικότητα του τέκνου.
2. Οι μητέρες ανηλίκων τέκνων που συμπλήρωσαν ή συμπληρώνουν 25 έτη
ασφάλισης μέχρι 31.12.2012, διατηρούν το δικαίωμα να συνταξιοδοτηθούν και μετά
την 01.01.2013, με τη συμπλήρωση του 55ου ή του 58ου έτους της ηλικίας
αντίστοιχα, ανεξάρτητα εάν κατά την συμπλήρωση του ορίου ηλικίας συντρέχει η
ανηλικότητα του τέκνου.
3. Οι μητέρες ανηλίκων τέκνων συμπληρώνουν 25 έτη ασφάλισης από 01.01.2013
και μετά, συνταξιοδοτούνται με τη συμπλήρωση του 67ου έτους της ηλικίας,
ανεξάρτητα εάν κατά την συμπλήρωση του ορίου ηλικίας συντρέχει η ανηλικότητα
του τέκνου.
 
Παράδειγμα 1: (θεμελιωμένο δικαίωμα)
Ασφαλισμένος του Ο.Α.Ε.Ε. που μέχρι την 31.12.2012 έχει πραγματοποιήσει 37 έτη
ασφάλισης και ηλικία 60 ετών, μπορεί να συνταξιοδοτηθεί οποτεδήποτε.
Παράδειγμα 2: (κατοχυρωμένο δικαίωμα)
Ασφαλισμένος του ΟΑ.Ε.Ε. που μέχρι την 31.12.2012 είναι 60 ετών και
συμπληρώνει 35 έτη ασφάλισης, μπορεί να συνταξιοδοτηθεί το 2014 όταν
συμπληρώσει τα 37 έτη ασφάλισης που χρειάζονταν το έτος 2012 με τον ν.
3863/2010.
Παράδειγμα 3: (κατοχυρωμένο δικαίωμα)
Ασφαλισμένος του Ο.Α.Ε.Ε. που μέχρι την 31.12.2012 έχει πραγματοποιήσει 37 έτη
ασφάλισης και είναι 58 ετών, μπορεί να συνταξιοδοτηθεί όταν συμπληρώσει το 60°
έτος της ηλικίας του, δηλαδή το 2014, με τις προϋποθέσεις που ίσχυαν κατά το έτος
2012.
Ασφαλισμένοι από 01.01.1993 (Νέοι Ασφαλισμένοι)
1. Οι ασφαλισμένοι (άνδρες και γυναίκες) από 01.01.2013 και μετά
συνταξιοδοτούνται με τη συμπλήρωση 40 ετών ασφάλισης και ηλικία 62 ετών.
2. Οι ασφαλισμένοι που μέχρι 31.12.2012 συμπληρώνουν 15 έτη ασφάλισης και το
65° έτος της ηλικίας τους (ή το 60° έτος για μειωμένη σύνταξη), έχουν θεμελιώσει
συνταξιοδοτικό δικαίωμα, και μπορούν να συνταξιοδοτηθούν με τις ανωτέρω
προϋποθέσεις και μετά την 01.01.2013.
3. Οι ασφαλισμένοι (άνδρες και γυναίκες) που συμπληρώνουν 15 έτη ασφάλισης ή το
65° έτος της ηλικίας τους (ή το 60° έτος της ηλικίας για μειωμένη σύνταξη), από
01.01.2013 και μετά, δικαιούνται σύνταξη με τη συμπλήρωση 15 ετών ασφάλισης και
ηλικία 67 ετών (ή ηλικία 62 ετών για μειωμένη σύνταξη).
4. Οι μητέρες ανηλίκων τέκνων (καθώς και οι χήροι πατέρες ανηλίκων τέκνων) που
μέχρι 31.12.2012 συμπληρώνουν 20 έτη ασφάλισης, και ηλικία 55 ετών (ή ηλικία 50
ετών για μειωμένη σύνταξη), έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα και
συνταξιοδοτούνται με τις ανωτέρω προϋποθέσεις και μετά την 01.01.2013.
5. Οι μητέρες ανηλίκων τέκνων (καθώς και οι χήροι πατέρες ανηλίκων τέκνων) που
συμπληρώνουν 20 έτη ασφάλισης ή το 55° έτος της ηλικίας (ή το 50° για μειωμένη
σύνταξη) από 01.01.2013 και μετά δικαιούνται σύνταξη με τη συμπλήρωση 20 ετών
ασφάλισης και ηλικία 67 ετών (ή 62 ετών για μειωμένη).
Επισημαίνουμε ότι το δικαίωμα αναγνώρισης πλασματικών χρόνων ασφάλισης
σύμφωνα με το άρθρο 40 του ν. 3996/2011 εξακολουθεί να υφίσταται για όσους
θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης με προϋποθέσεις που διαμορφώνονται και
ισχύουν από 01.01.2011 και εφεξής, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν.
3863/2010. Η σχετική αίτηση μπορεί να υποβληθεί προγενέστερα ή μεταγενέστερα
του έτους του οποίου τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης επιθυμούν να
κατοχυρώσουν, ακόμη και ταυτόχρονα με την αίτηση συνταξιοδότησής τους, σε
καμία όμως περίπτωση μετά την ημερομηνία συνταξιοδότησης (έγγραφο μας
Φ.80000/21395/1450/6.10.2011).
Αντίθετα, για όσους θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης με προϋποθέσεις που
ίσχυαν μέχρι 31.12.2010 καθώς και για όσους θεμελιώνουν δικαίωμα
συνταξιοδότησης από 01.01.2011 και εφεξής με βάση προϋποθέσεις
συνταξιοδότησης που δεν τροποποιήθηκαν με το άρθρο 10 του ν. 3863/2010
εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 40 του ν. 2084/1992, όπως
αυτό ίσχυε έως την αντικατάστασή του από την παρ. 18 του άρθρου 10 του ν.
3863/2010.

http://content-mcdn.imerisia.gr/pegasus/Multimedia/pdf/sintakseis_oria_ilikias_id3308452.pdf

Δεν υπάρχουν σχόλια: