Πέμπτη, 25 Οκτωβρίου 2012

Μεγάλο «μαχαίρι» στις φοροαπαλλαγές – Ποιες διατηρούνται

Την κατάργηση των περισσοτέρων φοροαπαλλαγών που ισχύουν σήμερα προβλέπει το νέο φορολογικό νομοσχέδιο. Διατηρούνται μόνο οι φοροαπαλλαγές για ιατρικές επισκέψεις, νοσήλια και ασφάλιστρα ζωής. Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου, από το συνολικό εισόδημα του φορολογουμένου αφαιρούνται οι ακόλουθες καταβαλλόμενες δαπάνες:
α) Τα έξοδα ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης του φορολογουμένου και των λοιπών προσώπων που τον βαρύνουν κατά το μέρος που δεν καλύπτονται από ασφαλιστικά Tαμεία ή/και ασφαλιστικές εταιρείες. Ως έξοδα ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης θεωρούνται:
– οι αμοιβές που καταβάλλονται σε ιατρούς και ιατρικά κέντρα, όλων των ειδικοτήτων για ιατρικές επισκέψεις και εξετάσεις,
– τα έξοδα νοσηλείας που καταβάλλονται σε νοσηλευτικά ιδρύματα ή ιδιωτικές κλινικές, καθώς και οι δαπάνες που καταβάλλονται για διαρκή κάλυψη ιατρικών αναγκών,
– τα έξοδα για φαρμακευτική περίθαλψη γενικά,
– οι αμοιβές που καταβάλλονται σε νοσοκόμο για την παροχή υπηρεσιών σε ασθενή κατά τη νοσηλεία του σε νοσοκομείο ή κλινική ή στο σπίτι,
– η δαπάνη για την αντικατάσταση μελών του σώματος με τεχνητά μέλη, καθώς και η δαπάνη για την αγορά ή τοποθέτηση στο σώμα του ασθενούς οργάνων,
– τα έξοδα νοσοκομειακής περίθαλψης των τέκνων που είναι άγαμα ή διαζευγμένα ή τελούν σε κατάσταση χηρείας, εφόσον το ετήσιο φορολογούμενο και απαλλασσόμενο εισόδημά τους δεν υπερβαίνει το ποσό των 6.000 ευρώ και πάσχουν από ανίατο νόσημα, καθώς επίσης και με τις ίδιες προϋποθέσεις η δαπάνη για την περίθαλψη με οποιονδήποτε τρόπο των τυφλών, κωφαλάλων ή διανοητικά καθυστερημένων τέκνων του φορολογούμενου, όπως και η δαπάνη τους για δίδακτρα ή τροφεία που καταβάλλονται γι’ αυτά τα τέκνα σε ειδικές για την πάθησή τους σχολές ή θεραπευτήρια,
– ποσό ίσο με το 50% της δαπάνης που καταβάλλεται σε επιχειρήσεις περίθαλψης ηλικιωμένων, οι οποίες λειτουργούν νόμιμα. 
Οι δαπάνες της περίπτωσης αυτής εκπίπτουν κατά το μέρος που υπερβαίνει το 10% του εισοδήματος το οποίο φορολογείται με τις γενικές διατάξεις δηλαδή με την κλίμακα φορολογίας εισοδήματος.
Για παράδειγμα φορολογούμενος με εισόδημα 20.000 ευρώ και δαπάνες ιατρικής περίθαλψης ύψους μέχρι 2.000 ευρώ δεν θα έχει όφελος από το νέο σύστημα (και αυτό διότι η δαπάνη των 2.000 ευρώ αντιστοιχεί ακριβώς στο 10% του εισοδήματος).
Aλλος φορολογούμενος με το ίδιο εισόδημα (20.000 ευρώ) και δαπάνες 3.000 ευρώ θα έχει έκπτωση από το φορολογητέο εισόδημα 1.000 ευρώ. Το ποσό αυτό αποτελεί την επιπλέον δαπάνη που υπερβαίνει το 10% του εισοδήματος όπως ορίζει το προσχέδιο του φορολογικού νομοσχεδίου. Σημειώνεται ότι μέχρι σήμερα εξέπιπτε το 10% των ανωτέρω δαπανών από τον τελικό φόρο.

β) Το ποσό της διατροφής που καταβάλλεται από τον έναν σύζυγο στον άλλο και επιδικάστηκε ή συμφωνήθηκε με συμβολαιογραφική πράξη.

γ) Τις εισφορές που καταβάλλονται σε Ταμεία κύριας και επικουρικής ασφάλισης. Τα οριζόμενα δεν ισχύουν για επιτηδευματίες φυσικά πρόσωπα για τους οποίους ισχύουν οι διατάξεις της περίπτωσης φ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 35.

δ) Το ποσό του φόρου που προκύπτει με βάση την κλίμακα μειώνεται κατά 10% το οποίο υπολογίζεται επί του ποσού της ετήσιας δαπάνης που καταβάλλει ο φορολογούμενος για ασφάλιστρα ασφαλίσεων ζωής, θανάτου, προσωπικών ατυχημάτων και ασθένειας για την ασφάλιση του ίδιου, της συζύγου του και των τέκνων. Το ποσό της δαπάνης ασφαλίστρων επί του οποίου υπολογίζεται η μείωση δεν μπορεί να υπερβεί 1.200 ευρώ για άγαμο και τα 2.400 ευρώ για οικογένεια. Το ποσό αυτό υπολογίζεται αθροιστικά και για τους δύο συζύγους, μειώνει το φόρο μόνον εφόσον έχει περιληφθεί στην αρχική δήλωση και επιμερίζεται μεταξύ των συζύγων ανάλογα με το ύψος του εισοδήματος του καθενός που φορολογείται σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις, όπως αυτό δηλώθηκε με την αρχική δήλωση.

http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_economy_1_25/10/2012_499712

Δεν υπάρχουν σχόλια: