Πέμπτη, 10 Νοεμβρίου 2011

Οι προϋποθέσεις για τη διατήρηση του επαγγέλματος μετά τη συνταξιοδότηση

Τους όρους υποβολής συνταξιοδοτικού αιτήματος λόγω γήρατος, με διατήρηση του επαγγέλματος μετά την αίτηση συνταξιοδότησης, αλλά για διάστημα όχι μεγαλύτερο των 12 μηνών, διευκρινίζει εγκύκλιος του διοικητή του ΟΑΕΕ. Εφ’ όσον ο ασφαλισμένος επιλέξει τη διαδικασία, πρέπει να πληρούνται οι εξής όροι:
– Ο ασφαλισμένος είναι υποχρεωμένος να καταβάλει τις ασφαλιστικές εισφορές από τον μήνα υποβολής της αίτησης έως τον μήνα διακοπής του επαγγέλματος.
– Η σύνταξη αρχίζει από τον επόμενο μήνα υποβολής των δικαιολογητικών διακοπής του επαγγέλματος, εφ’ όσον οι ασφαλιστικές εισφορές έχουν εξοφληθεί μέχρι το τέλος του μήνα υποβολής των δικαιολογητικών. Κατά την υποβολή του συνταξιοδοτικού αιτήματος και όχι μεταγενέστερα θα πρέπει ο υποψήφιος συνταξιούχος να δηλώσει ρητά την επιθυμία του για διατήρηση του επαγγέλματός του, αφού από την επιλογή του αυτή θα καθοριστούν τόσο η διαδικασία απονομής της σύνταξης όσο και οι ειδικοί όροι της συνταξιοδότησης ως προς τις οριζόμενες προθεσμίες, την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών και την έναρξη σύνταξης. Επομένως, κατά την υποβολή της αίτησης ο ασφαλισμένος θα πρέπει να συνυποβάλει υπεύθυνη δήλωση –όπως στο συνημμένο υπόδειγμα– με την οποία θα δηλώνει αφ’ ενός την επιθυμία του να υπαχθεί στη διαδικασία την προβλεπόμενη από τη νέα διάταξη, αφ’ ετέρου ότι ενημερώθηκε για τους σχετικούς όρους συνταξιοδότησης.
Οι ασφαλιστικές εισφορές του χρονικού διαστήματος από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης έως την ημερομηνία διακοπής δεν εντάσσονται σε διαδικασία ρύθμισης. Ως ημερομηνία έναρξης της συνταξιοδότησης ορίζεται η 1η του επόμενου μήνα υποβολής δικαιολογητικών διακοπής. Επομένως, οι εισφορές πρέπει να εξοφληθούν μέσα στον μήνα υποβολής των δικαιολογητικών. Για να είναι αυτό εφικτό θα πρέπει κατά την υποβολή των δικαιολογητικών, το Περιφερειακό Τμήμα να εκδίδει έντυπο ταχυπληρωμής ή γραμμάτιο είσπραξης το οποίο θα εξοφλείται από τον ασφαλισμένο μέσα στον ίδιο μήνα. Παραδείγματα: 1) Υποβολή αίτησης: 10/1/2012, διακοπή επαγγέλματος: 30/6/2012, υποβολή δικαιολογητικών: 5/7/2012, εξόφληση εισφορών 1/12 - 6/12: 30/7/2012. Εναρξη συνταξιοδότησης: 1/8/2012, δηλαδή από τον επόμενο μήνα υποβολής των δικαιολογητικών και εξόφλησης των απαιτητών εισφορών. 2) Υποβολή αίτησης: 10/1/2012, διακοπή επαγγέλματος: 30/7/2012, υποβολή δικαιολογητικών: 10/8/2012, εξόφληση εισφορών 1/12 - 7/12: 1/9/2012. Εναρξη συνταξιοδότησης 1/10/2012, δηλαδή από τον επόμενο μήνα εξόφλησης των απαιτητών εισφορών.

Δεν υπάρχουν σχόλια: